Nyheter

Kurs: Livsløpsanalyser (LCA) og EPD-er for byggprodukter i tre

Ved NMBU i ÅS - gratis deltakelse

Dette er en fin mulighet for bedrifter til å få skolert ansatte innafor dette fagområdet. Her er litt informasjon hentet fra NMBUs hjemmeside, der du finner mer informasjon og påmelding:

Kurset består av to samlinger á to dager (29.-30. oktober og 12.-13. november) der deltakerne deltar på forelesninger, gjennomfører gruppeoppgaver, samt får veiledning i oppstart av prosjektoppgave som leveres inn ved slutten av kurset. Mellom og etter samlingene vil det bli gitt forelesninger og oppfølging digitalt.

Målgruppe

Personer som arbeider med miljøanalyser av bygg og byggematerialer med hovedfokus på tre, gjennom dokumentasjon av klimagassutslipp, energibruk, arealbruk og biologisk mangfold. Kurset vil gi en dypere forståelse av livsløpsanalyser (LCA) og LCA-metodikk og sammenhengen mellom LCA og EPD for byggematerialer, samt hvordan EPD kan benyttes som beslutningsgrunnlag for materialvalg i bygg for å oppnå mer miljø- og ressurseffektive løsninger.

Om emnet

Kurset er utviklet av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med støtte fra HK-dir (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse) med fokus på å øke kompetansen om LCA for bygg generelt og for bruk av trematerialer spesielt, og gi deltakerne innføring i bruk av verktøy som for eksempel SimaPro og OneClick LCA til å utføre miljøanalyser av trematerialer gjennom hele livsløpet.

Kurset er rettet mot LCA av trematerialer, men vil også belyse miljøprofilen for trematerialer sammenliknet med andre materialtyper. Kurset vil også gi et innblikk i hvordan EPDer kan benyttes i miljøanalyser for trematerialvalg i bygg, samt koblingen mellom EPD og LCA.

Læringsutbytte, ferdigheter:

Etter endt kurs vil deltakerne ha økt kompetanse når det gjelder:

  • bruk og tolkning av resultater fra modeller og verktøy knyttet til LCA av trematerialer/bygg i tre
  • innhenting av og bruk av nødvendig data- og statistikkgrunnlag til LCA
  • hvordan bruke analysene til å forbedre miljø- og ressurseffektiviteten av trematerialer/bygg i tre som grunnlag for beslutninger knyttet til materialvalg og utforming av bygg og for informasjon til enkeltpersoner/kunder om nytteverdien av sirkulære løsninger
  • grunnlag for vurdering av helhetlige løsninger for bærekraftig bruk av trematerialer til ulike formål