Prosjekter

Tilveksten.no

Vil du ha en karriere i en bærekraftig  næring? Skogbruksutdanninger fokuserer på hvordan vi bruker og forvalter skogen på en bærekraftig og klimavennlig…

Les mer
Skogressurs

Namdal Skognettverk i samarbeid med Innherred skognettverk, Fylkesmannen i Trøndelag og ARENA har mottatt til sammen kr. 80 000 fra Trøndelag Fylkeskommune og…

Les mer
Bygg

Økt bruk av trøndersk tre.

Aktiviteter i prosjektet: Motivering til salgs og markedsarbeid. Tilrettelegge for bedriftssamarbeid om produktutvikling og kompetansebygging for å kunne markedsføre produkter og konsepter….

Les mer
Skogressurs
ARENA, klima, skog

Skoglig anpassning for et endret klima

Dette er et Interregprosjekt hvor man ønsker å skape en arena hvor skogbrukets driftsteknikk er agenda og da spesielt i forhold til dagens og framtidens klima. For å tilpasse seg et klima i forandring og for å hensynta naturmiljøet, er det behov for å dele kunnskap og innovasjon i skogbruket.

Les mer