Prosjekt

Nytt rekrutteringsprosjekt – TILVEKST

Foto av: Fotoknoff/ARENA

Rekruttering er et prioritert område i WoodWorks! Cluster, og det er over lengre tid jobbet med å  få etablert et nytt rekrutteringsprosjekt innenfor skognæringa i Trøndelag.

Trøndelag Fylkeskommune har nå innvilget kr. 2,7. mill til et nytt 3-årig rekrutteringsprosjekt ved navn TILVEKST.

Behovet er kartlagt

TILVEKST er et resultat av at næringa har kartlagt rekruttering- og kompetansebehovet, gjort prioriteringer og er tydelig i rekrutteringsarbeidet. Prosjektet vektlegger hele verdikjeden. Det jobbes nå med å få fullfinansiert prosjektet og en 100 % stilling utlyses i løpet av sommeren.

Prosjektets hovedmål

Prosjektets hovedmål er å bidra til økt rekruttering og relevant kompetanse som sikrer bærekraftig forvaltning, vekst og utvikling i skog- og trenæringa i Trøndelag.

Rekrutteringsarbeidet blir knyttet til WoodWorks! Cluster og en vil kunne dra nytte av det arbeidet som gjøres innenfor de prioriterte satsingsområdene. Prosjektet har derfor konkrete aktiviteter som skal sikre rekruttering innenfor både primærproduksjon i skogbruket og innenfor videreforedling i de trebaserte verdikjedene. Relevante yrkesfaglige utdanningsprogrammer som rekrutterer direkte til bedriftene er prioritert i prosjektet.