Prosjekter

Skogressurs
ARENA, klima, skog

Skoglig anpassning for et endret klima

Dette er et Interregprosjekt hvor man ønsker å skape en arena hvor skogbrukets driftsteknikk er agenda og da spesielt i forhold til dagens og framtidens klima. For å tilpasse seg et klima i forandring og for å hensynta naturmiljøet, er det behov for å dele kunnskap og innovasjon i skogbruket.

Les mer