Prosjekt

Prosjekt Flaskehalsanalyse

Hovedmål

Hovedmålet med prosjektet er å få skrevet opp alle fylkesveger og kommunale veger i Veglista til 24m/60 tonn for tømmertransport, der dette er mulig uten investeringer, i 10 utvalgte viktige skogkommuner i Trøndelag. Dette gjøres ved å bevisstgjøre vegeierne gjennom involvering og medvirkning i arbeidet.

I tillegg er det et hovedmål å ferdigstille en flaskehalsanalyse som omfatter alle de viktige kommunale og fylkeskommunale vegene som da gjenstår i de samme kommunene. Analysen skal inneholde strekningsbeskrivelser, kategori, oppskrivingsmulighet, investeringsbehov/kostnadsoverslag og prioritet ved investeringsbehov.

Det er også et mål å kunne evaluere arbeidsmetoder for et neste trinn, hvor en tar for seg de resterende kommunene i Trøndelag. En videre oppfølging og komplettering av flaskehalsanalysen må basere seg på alle de erfaringer som er gjort i dette prosjektet.

Konkrete resultatmål

Mai 2017: 60 tonns tømmervogntog tillates på 60% av fylkesvegstrekningene, og 20% av kommunevegstrekningene utenom tettsted.

Mai 2018: 60 tonns tømmervogntog tillates på 70% av fylkesvegstrekningene, og 40% av kommunevegstrekningene utenom tettsted.

31.12.2017: 40% av tømmertransporten i 4. kvartal 2017 er gjort opp med 60 tonns tariff.