Prosjekt

Ressursoversikter og prognoser for framtidig virkestilgang fra SR16

Avslutta prosjekt

Formålet med prosjektet

SR16 er et homogent skogressurskart utviklet og publisert av NIBIO. SR16 byr på interessante muligheter for aktører i skogbruket, og formålet med dette prosjektet var å vurdere SR16s kvalitet og innhold opp mot skogbrukets ønskede bruk av SR16 i Trøndelag. Skognæringa og forvaltningen har behov for oppdaterte ressursoversikter og prognoser for fremtidig virkestilgang.

SR16 skal dekke fremtidige bruksområder

Aktørene som deltok i prosjektet er tilknyttet utviklingsområde skog i ARENA og har vurdert potensialet i SR16. De ar uttalt seg om hvorvidt dagens SR16 dekker behov, samt fremmet ønsker på aktuelle bruksområder. Aktørene har kommet med konkrete innspill for å «fylle hull» der det mangler informasjon om skogtilstanden. Videre er det sterke ønsker om ressursanalyser med tanke på tilgjengelighet, for eksempel skogressurs sett opp mot veinett, både nå og fremover (prognoser). Private aktører er i tillegg opptatt av om SR16 kan utnyttes i forbindelse med forenklet registrering av miljøelementer (MiS), mens det offentlige ønsker å koble ressurskart med kartlegging og stadfesting av alle (tiltak) som gjennomføres i skogbruket. Det er ønskelig at kvaliteten på SR16 er på høyde med dagens skogbruksplaner. I dag er ikke kvaliteten god nok.

Middelfeil i volum

Den eksisterende versjonen av SR16 i Trøndelag har middelfeil for volum på pikselnivå i intervallet 37-46 m3/ha, hvilket tilsvarer 50 -60 % av gjennomsnittlig volum. På Østlandet, der SR16 er basert på lasertakster heller enn bildematching som i Trøndelag, er middelfeilen på pikselnivå 43 m3/ha, men høyere gjennomsnittlig volum gir en relativ feil på 30 %. For bonitet er middelfeilen 2-3 meter, mens tre-klassifiseringen er korrekt i omtrent 2/3 av pikslene.Det er ønskelig at det også i Trøndelag benyttes lasertakster for å redusere middelfeil og for å fremskaffe nøyaktigere data.

Prosjektet er gjennomført av NIBIO i samarbeid med WoodWorks! Cluster, og er støttet av Skogbrukets Verdiskapingsfond og Trøndelag Fylkeskommune.

NIBIO_RAPPORT_2018_4_116