Prosjekt

Skoglig anpassning for et endret klima

Dette forprosjektet er et Interregprosjekt hvor man har som mål å etablere arenaer hvor skogbrukets driftsteknikk er agenda, og da spesielt i forhold til dagens og framtidens klima.

Dele kunnskap på tvers av landegrensen.

Prosjektet skal bidra til å skape kontakt mellom bedrifter og organisasjoner på norsk og svensk side, samt legge grunnlaget for et økt samarbeid. Skogbruket som drives på begge sider av grensen har mange likheter, men også ulikheter. For å tilpasse seg et klima i forandring og for å hensynta naturmiljøet, er det behov for å dele kunnskap og innovasjon i skogbruket.

  • Hvordan kan skogbruket på norsk og svensk side drive frem en jevn tømmerforsyning til industrien i et klima som gir oss driftsmessige utfordringer?
  • På hvilke aerna kan vi lære av hverandre?

Hovedmålet med forprosjektet.

Hovedmålet med forprosjektet er å jobbe frem innholdet til en hovedprosjektsøknad innen 15. september 2017. Det er avholdt særskilte møter på begge sider av grensen, samt en felles workshop i Åre med aktører fra svensk og norsk side.

Prosjekteiere er Skogsstyrelsen i Norra Jämtland, Skogsstyrelsen i Södra Jämtland, Skogsstyrelsen i Västernorrland, Fylkesmannen i Nord Trøndelag, Fylkesmannen i Sør Trøndelag.