Nyheter

Brei enighet om satsing på skog under valgkampmøte på Skogn.

Trønder-politikerne møtte skog- og trenæringen til valgkampmøte på Skogn i forbindelse med det forestående stortingsvalget.
De politiske partiene uttrykte vilje til å opprettholde offentlige virkemidler til skognæringen. De partipolitiske skillelinjer kom derimot frem da det ble debattert skattepolitikk og skogvern.

Foto av: Skognæringa Kyst

Befolkningsvekst og økt aktivitet påvirker klima. Bioøkonomi, og bruk av fornybare ressurser, som skog, er en forutsetning for å kunne løse disse utfordringene. Næringen trenger gode rammevilkår for å få til dette, blant annet økt tilgangen på lokalt tømmer.  Dette fremkom under valgkampmøtet på Skogn 16. august.  Møtet var initiert av forumet Skognæringa i Trøndelag.

Fabrikksjef ved Norske Skog, Amund Saxerud innledet debatten ved å peke på hovedutfordringene for næringen.

Marit Arnstad, Senterpartiet holdt innlegg og snakket om bygging av skogsbilveier,  Tommy Reinås, MDG (til høyre på bildet) var mer positiv til vern og pekte på myr som viktig lager for karbon.  Reinås tok også til orde for å etablere et BIONOVA, et virkemiddel for utvikling av skog etter modell fra ENOVA.

Politikerne var i stor grad enige med næringa som ønsker økt hogst, gode rammevilkår for planting, ungskogpleie og infrastrukturtiltak.   «Trønder-benken» har allikevel en jobb å gjøre på Stortinget med å overbevise parti-kollegaer om satsing på skog og tre.

“Tønder-benken” besto av Hans Martin Storø, V, Marit Arnstad, SP, Anders Kiær, H, Tommy Reinås, MDG, Torgeir Strøm, SV, Espen Teigen, FRP, Åste Marie Lande Lindau, KrF, Ingvild Kjerkol, AP. Alf Daniel Moen leder debatten.