Nyheter

Skogpådriverprosjekt i Namdalen kan vise til suksess

Sluttrapporten for nettverkssatsingen Skogpådriverprosjektet i Namdalen er nå klar og det kan vises til målbar resultater. Et oppfølgingsrosjekt er allerde i gang.

– Med besøk hos over 400 skogeiere har prosjektet blant annet vært i befatning med i alt 162 vegprosjekter på til sammen 22 mil. Dette har medført en investering anslått til ca 130 millioner kroner, og med et tømmertilfang på om lag 750 000 m3. Det ble i prosjektperioden utarbeidet byggeplaner for 73 km skogsveg, sier prosjektleder Knut Sklett. Han er opptatt av at industrien må ha jevn tilførsel av virke også framover.

I tillegg til besøk hos skogeierne er det avholdt godt over 100 skogfaglige arrangementer med skogeiere som målgruppe.

-Den viktigste jobben som er gjort er kanskje bevisstgjøringen av skogeierne, sier Steinar Lyngstad, leder av styringsgruppen og ordfører på Namdalseid. Samtidig har har prosjektet vært opptatt av å få skognæringa inn som tema på den politiske dagsordnenen. Dette er viktig for den videre utviklinga av næringa.

Indre Namdal Regionråd har vært prosjektansvarlig, med i alt 2,8 stillinger og med Knut Sklett som prosjektleder.

Aktivitetspådriving og veiledning bidrar til økt aktivitet og verdiskaping i skognæringa. Samlet for Namdalen har aktivitetsnivået på alle områder vært høyere i prosjektperioden (2014-17). Hvis denne utvikling skal fortsette, og potensialet for aktivitetsøkning og verdiskaping skal utnyttes, er det svært viktig for skognæringa at arbeidet med å få på plass permanent ordning med skogpådrivere/skogveiledere fra 2019 lykkes. I mellomtiden pågår det utviklingsarbeid i skognettverk over hele Trøndelag for å  videreutvikle «verktøykassa», og for å holde trykket oppe i næringa.

Les mer i Sluttrapporten.