Nyheter

Gode erfaringer fra sommerens skog-gjødsling

Skogområder i Trøndelag har i løpet av sommerhalvåret blitt gjødslet via helikopter. Dette er både veldig lønnsomt for skogeier, samtidig som miljøgevinsten er betydelig. Man kan regne med at gjødslet skog gir en tilvekst på ca. 1 m3/daa over de ti årene det tar før den skal hogges. Vi har snakket med Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Værdalsbruket om hvordan dette gikk.

Foto av: Rune Gudding (alle foto)

Større bruk sto for gjødslingen i år
I Trøndelag ble det i år gjødslet ca. 12 500 dekar, og det investerte beløpet var på ca. 4,5 millioner kroner. Staten bidro med 1,9 mill. kr av dette i tilskudd. Pegasus Helicopter som sto for gjødslingen, hadde et minimumskrav på 10 000 dekar for at de skulle ta turen til Trøndelag.

-Dette fikk vi til, og det var Værdalsbruket, Namdalen Træsliperi og Meråker Brug som sto for de største arealene, sier Rune Saursaunet, fylkesskogmester i Nord-Trøndelag. -Det statlige tilskuddet var på 40 %, og vil sannsynligvis være det samme neste år. Vi regner med at denne ordningen -som har god klimaeffekt, vil fortsette flere år frem i tid.

Rune Gudding, skoginspektør ved Værdalsbruket forteller at det meste av jobben ligger i forberedelsene.

-Man må velge ut bestand, digitalt kartfeste bestandet og foreta forhåndsbefaring. Hvis alle forberedelser er skikkelig planlagt, går gjennomføringen av seg selv. Det tok bare 1 ½ dag å gjødsle 3000 daa hos oss. Vi har regnet på det, og funnet ut at dette gir oss et netto resultat på 940 000 kr om 8 år (530 000 kr i nåverdi). Det blir også bundet 65 000 tonn mer CO₂ i løpet av disse årene, noe som tilsvarer et årlig utslipp fra ca. 65 000 nordmenn.

Innflyging fra gjødsling i Hoåsdalen.

Ønsker å nå ut til gårdsskogbruket
Selv om det ble gjødslet mye i år, tror de det vil være interesse hos skogbrukere i regionen neste år også. Nå jobbes det med å få til et samarbeid med skogpådrivere rundt dette.

-De store skogeierne planla gjødslinga og skrev kontrakt med helikopter-firmaet selv. Noen av disse har ikke samme ambisjoner for neste år, så dersom det skal bli til noe, må gårdsskogbruket også med. Disse vil trenge mer rådgivning, noe Fylkesmannen, skogpådrivere og tømmerkjøpere vil kunne bidra med, sier fylkesskogmester i Nord-Trøndelag, Trond Rian.

Fylkesmannen vil satse spesielt i fire kommuner neste år, hvorav to i Sør- og to i Nord-Trøndelag. Skogpådrivere i kommunene vil bli involvert i å finne egnede områder. De interesserte gårdsskogeierne må bestille oppdrag fra en tømmerkjøper som tilbyr gjødsling. Pegasus Helicopter må ha konkrete avtaler med tømmerkjøperne allerede i slutten av mars.

-Vi håper å få gjødslet et like stort område til neste år som i år. Vi har liten tid, spesielt siden prosessen med de mindre aktørene er mer omstendelig. Vi vil derfor jobbe med å få på plass avtaler både for 2018 og 2019 i løpet av neste år, sier Trond Rian.

Gjødsellager i Holmsmarka.

Lønnsomt og klimavennlig
Rian understreker videre lønnsomheten av gjødsling for skogeierne.

-Staten gir tilskudd og det resterende kan dekkes av Skogfond. Dette tiltaket er uansett mange ganger så lønnsomt som sparing i aksjefond. Her får man ofte en avkastning på 7-9 % over ti år, mens denne ordningen gir en avkastning på 27 %!

Ordningen med statlig støtte til skoggjødsling ble innført på landsbasis i 2016, men ble først tatt i bruk i Trøndelag i år. Det skal bli spennende å se hvordan dette vil fungere fremover.

Her kan du se en film Rune Gudding har tatt opp, som viser innflyging, bytte av tub og utflyging.

Ved spørsmål, kan du ta kontakt med Trond Rian hos Fylkesmannen i Trøndelag. Tlf.: 74 16 80 89. E-post: [email protected]