Nyheter

Positive holdninger til gran og barskog langs kysten

Trøndelag Forsking og Utvikling har i samarbeid med NordFakta gjennomført telefonintervju med 600 personer i Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland om holdninger til skog. Undersøkinga viser at 4 av 5 er positive til gran og barskog, men har lite kunnskap om skogbruk.

Foto av: Lars Slåttå

Skogbruk er ei næring som er godt synlig der den utøves, og mange er opptatt at hvordan skogbruket drives. Næringa er avhengig av forståelse, aksept og konstruktiv dialog for å kunne utvikle seg. Bakgrunnen for undersøkelsen er en antakelse om at forekomsten av skog og skogbrukshistorien på stedet påvirker synet på skog og skogbruk.

For å sammenligne ulike lokale forhold langs kysten, er fylkene Nordland, Rogaland og Nord-Trøndelag valgt ut for å undersøke nærmere hvilke holdninger folk har til skog og skogbruk, og da med særlig fokus på gran som er det viktigste treslaget i verdiskapingssammenheng.

Undersøkelsen bekrefter antakelsen om at lokale skoglige forhold påvirker folks holdninger til ulike treslag og skogbruk. De som bor i skogstrøk er mest positive til granskog, mens de som er mest vant til lauvskog er mer kritiske til gran. Åtte av ti spurte i skogkommunene sier at gran er en viktig ressurs.

De nærmeste årene vil store skogressurser bli hogstmodne og gi muligheter for økt videreforedling og verdiskaping i kystskogregionen. Samtidig er det store forskjeller langs kysten på forekomsten av skog, både lauvskog og barskog, og i hvordan disse ressursene utnyttes.

Strukturelle og organisatoriske forhold skiller i stor grad kystskogbruket fra innlands-skogbruket. Manglende skog-tradisjoner i kystskogstrøkene og strukturendringer i jord- og skogbruk fører til at skogeieren har en løsere tilknytning til og mindre kunnskap om skogen sin. Samtidig er det offentlige og private veiledningsapparatet i skogbruket bygd ned. Kystskogmeldingen, som er vedtatt i alle fylkestingene i de ti kystfylkene fra Finnmark til Vest-Agder, viser et stort behov for å bedre kunnskapen om de skogbaserte verdikjedene langs kysten, hos skogeiere, veilednings- og virkemiddelapparat, hos «folk flest» og politisk nivå.

Foto av: Lars Slåttå

Undersøkelsen «Holdninger til gran»
• er utført av Trøndelag Forskning og Utvikling, i samarbeid med Norfakta.
• har gjennomført telefonintervju med 600 personer i Nordland, Nord-Trøndelag og Rogaland, med spørsmål knyttet til holdninger til skog generelt og gran spesielt.
• Innen hvert fylke er det valgt ut tre kommuner med karakteristikaene: Skogkommune, urban kommune og kystkommune.
Funn viser
• allment positive holdninger til gran og barskog, men lite kunnskap om skogbruk.
• det skogbildet man er vant med, og har erfaring med, har betydning for hvilke holdninger man har til skog og skogbruk.
• oppfatningen blant folk er til daglig likegyldig, men interessen og meningen aktiveres ved spesielle, gjerne lokale, hendelser eller forhold (f.eks. hogst og planting).

Rapporten i sin helhet kan du lese her.

Trøndelag Forskning og Utvikling har også lagt ut en sak om dette på sin hjemmeside.

Har du spørsmål knyttet til saken, kontakt:
Lars Slåttå
[email protected]
Mobil: 415 67 572
 

Denne nyheten er hentet fra kystskogbruket.no