Nyheter

Ny rapport om skogeierretta oppsøkende virksomhet

Foto av: Fotoknoff/ARENA

«Dokumentstudien av skogeierrettet oppsøkende virksomhet i Kystskogfylkene», ved forsker Gro Follo, RURALIS.

Fra prosjektet: Sammenstilling og erfaring med skogeierretta oppsøkende virksomhet.

Oppdragsgiver: ARENA SKOG v/Skognæringa Kyst i samarbeid med Fylkesmannsgruppa i Kystskogbruket.

Fortsett med pådrivingen og profesjonaliser pådriverrollen

RURALIS v/Gro Follo har skrevet en rapport bygd på funn i en studie av 59 dokumenter vedrørende oppsøkende virksomhet rettet mot skogeiere i fylkene fra Vest-Agder til Finnmark. Fylkesmennene i de 10 kystfylkene (nå 9 fylker) har hatt ansvaret for innsamling av data. Den største pådrivingsaktiviteten har vært i Trøndelag så de fleste dokumentene kommer fra dette området. Oppdragsgiver har vært ARENA SKOG og Fylkesmannsgruppa i Kystskogbruket.

Pådriving gir økt aktivitet i skogen

Dokumentstudien viser med all tydelighet at pådriving gir økt aktivitet i skogen og at pådriverne blir forstått som en ekstra ressurs. Dokumentstudien anbefaler en pådrivingsordning, at pådriverrollen profesjonaliseres og blir etablert som et permanent system. Foreslått betegnelse er «Aktivitetfremmende pådrivertjenester». Det er modellen som er praktisert i Nord Trøndelag de siste årene som anbefales realisert. Studien gir tydelige anbefalinger omkring aktiviteter, organisering og metoder.

Rapportens anbefalinger gir et godt grunnlag for et videre arbeid med skogeierretta arbeid framover. Aktivitetfremmende pådrivertjenester vil kunne variere geografisk ut fra andre aktørers aktiviteter og innhold. Slik situasjonen er i dag er det god plass og behov for et system for pådrivere i Trøndelag, på Vestlandet, Vest-Agder (Agder) og Nord-Norge.

Prosjektets referansegruppe har bestått av: Karl Faanes (Statskog), Knut Sklett (Pådriverprosjekt Namdal), Ivar Syrstad (LENSA-nettverket), Espen Loe (Allskog), Tore Grongstad (SB Skog), Jan Olsen (Skognæringa Kyst), Tor Morten Solem (Fylkesmannen i Trøndelag), Rune Saursaunet (Fylkesmannen i Trøndelag), Kjersti Kinderås (Klyngeleder, ARENA Skognæringa i Trøndelag) og Rannveig J. Kristiansen (Delprosjektleder Skog, ARENA Skognæringa i Trøndelag).

Rapporten gir et godt grunnlag for et videre arbeid

Gruppen mener at hovedkonklusjonen gir et godt grunnlag for et videre arbeid. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sendte ikke inn de lokale rapportene fra nettverkene i Lensa. Fylkesmannen mener at dette ville kunne gitt et mer nyansert bilde av arbeidet i Lensa, men dette ville ikke ha endret konklusjonene.

Anbefalingene i rapporten fra RURALIS vil nå følges opp i styringsorganene i Kystskogbruket, og for Trøndelag sin del gjennom Skognæringa i Trøndelag/ARENA SKOG og i arbeidsgruppen for videreføring av pådriverordning i Trøndelag.

Rapporten: R-6_17 Skogeierrettet oppsøkende virksomhet i kystskogfylkene- en dokumentstudie