Nyheter

Lokale ressurser og kunnskap danner grunnlag for grønn omstilling

I en studie utarbeidet av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) har man funnet at skal Norge lykkes i en grønn omstilling må regionenes tilgang på kunnskap og resurser hensyn-tas.

Må stoppe klimaendringen

NIFU har i sin artikkel som utgangspunkt et behovet for å stoppe klimaendringene.  Skal dette lykkes må det til målrettet innsats innen innovasjon og fokus på industri- og miljøpolitikk. Det pekes på at Norge de siste årene har opparbeidet seg et “rykte” i resten av verden som en foregangsnasjon for bærekraftig utvikling.  Dette står i kontrast til den økonomien vi er i ferd med å forlate; – olje basert økonomi eller “brun økonomi”, vs. til den grønne.

Grønne nettverk

I rapporten fremheves nettverk som en fremtidsrettet måte for kompetanseoverføring.  Både kompetanse i seg selv kan overføres mellom nettverk, i tillegg overføres kompetanse ved at personer flytter fra et nettverk til et annet.  Denne formen for kompetanseoverføring har foregått i hele den moderne tid, yrkesbetegnelsen “sveiser”;  – en som kan melkeproduksjon, har sin bakgrunn i at folk fra Sveits kom til Norge med kompetanse om meieridrift på begynnelsen av 1800-tallet.  Vår tids digitale teknologi fører til at kompetanse spres over et større geografisk område og med en helt annen hastighet enn tidligere.

Strategisk posisjon (NIFU)

Fornybart råstoff og gjenbruk

Fremtidens grønne økonomi må baseres på naturlige resurser, energieffektivisering, bærekraftig veitransport og gjenbruk av avfall.
NIVA viser i sin rapport til at både forbruksvaner og beslutnings mønstre for  investeringer må endres for å komme i kapp med utfordringene.

Foto: Binde AS

Byggmester Binde AS klar for det grønne skiftet

Steinkjer bedriften Binde AS blir intervjuet i Trønder Avisa i forbindelse med at de etablerer et eget selskap for å realisere det grønne skiftet; -Binde Framtid AS.
Magnus Vågen, sivilingeniør bygg med fortid hos Sintef Byggforsk og Skanska skal lede det nyopprettede selskapet.  Vågen ser innsparingspotensialer for energibruk i eldre boliger og næringsbygg.  Fremover vil vi få nye former for prising av el kraft som vil medføre behov for batteriløsninger i bygg uttaler Magnus Vågen til Trønder Avisa.

NIFU sin rapport finner du her:
https://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/2476396