Nyheter

Søker om utvikling av veilednings-folder for skogsvegbygging i Trøndelag

Delprosjektgruppe Skog har i samarbeid med Skogpådriver prosjektet i Namdal og Innherred Skognettverk utarbeidet en søknad på midler til utvikling av ny skogsbil-veieleder for Trøndelag. I dette prosjektet fokuseres det på kunnskapsoppbygging og informasjon knyttet til skogsvegbygging.

Skogsvegbygging er en prioritert oppgave i Arena Skog.

Det er et stort behov for opprusting og bygging av skogsveger for å få tilgang til hogstmoden skog de neste tiårene. Det er en underdekning av infrastruktur i trønderskogen, og skognæringa ønsker å bidra til at flere skogeiere skal benytte seg av de for tiden gunstige økonomiske virkemidler og tilgjengelig kunnskap for lettere å realisere aktuelle vegprosjekter.

Selv om det i dag finnes mye informasjon om skogsvegbygging på internettet, anses behovet for lettfattelig kunnskaps-materiale som etterspurt.

Prosjektet vil være et supplement til det pågående prosjektet «Gjennomføringa av Infrastrukturprogrammet i Trøndelag» og Skogpådriverprosjektene i Trøndelag.