Nyheter

Videreutvikling av skogpådriversatsinga i Trøndelag

Skogpådriverarbeidet i skognettverkene i Trøndelag er utvikla over mange år, og representerer modeller som gir god resultatoppnåelse. Vel 40 deltakere deltok på workshop i går for å diskutere hvordan pådriversatsinga kan videreutvikles

Ei samla skognæring, kommunene, Fylkesmannen og Fylkeskommunen i Trøndelag er omforente om at det oppnås gode resultater gjennom skogpådriverprosjektene. Arbeidsgruppen som jobber med en modell for videreføring fikk mange gode innspill.

Skogpådriverne når ut til skogeierne

Regjeringens satsing med økte bevilgninger til skogsveger og tømmerkaier gir resultater. Bedre infrastruktur er avgjørende for å kunne øke hogsten i Trøndelag og resten av kystskogbruket og slik sikre leveranser av mer lokalt tømmer til skogindustrien. Økningen i vegbyggingsaktiviteten i Trøndelag er også avhengig av skogpådrivernes arbeid og samarbeidet i de lokale skognettverkene. En hadde ikke oppnådd de samme resultatene uten skogpådriverne, som blant annet bistår skogeierne i å realisere vegprosjekter. Skogeierne får verdifull veiledning og beslutningsstøtte.

Skogpådriverprosjektene har vært en felles satsing for myndigheter, forvaltning, politikere og næringa siden midt på 2000-tallet. De aktivitetsretta skogpådriverprosjektene omfatter nå 7 nettverk og inkluderer 45 kommuner i Trøndelag, 4 kommuner i Møre og Romsdal og 1 kommune i Nordland. Til sammen utgjør pådriverne 8 årsverk, finansiert av Fylkesmannen, fylkeskommunen, kommunene og næringa. Alle skognettverkene har finansiert pådriverstillinger ut 2018.

Skognettverkene i Trøndelag har vært under kontinuerlig utvikling over mange år. Nettverkene representerer ei verktøykasse som etter hvert inneholder gode verktøy for økt aktivitet i skogbruket, hvor skogpådrivere er selve universalverktøyet. Skogpådriverne er et supplement til de forvaltningsoppgaver kommunene er ansvarlig for og det arbeidet tømmerkjøperne gjør.

Skogpådriving virker

RURALIS Rapport 6/2017, Skogeierrettet oppsøkende virksomhet i kystskogbruket – en dokumentstudie, ved forsker Gro Follo er bygd på funn i en studie av 59 dokumenter vedrørende oppsøkende virksomhet rettet mot skogeiere i fylkene fra Vest-Agder til Finnmark. Rapporten dokumenterer med all tydelighet at pådriving gir økt aktivitet i skogen og at pådriverne blir forstått som en ekstra ressurs. Den anbefaler en pådrivingsordning, at pådriverrollen profesjonaliseres og blir etablert som et permanent system med «Aktivitetsfremmende pådrivertjenester». Gro Follo har forska på skogbruk og skogeiere siden 1999. Link til rapporten RURALIS R 6/2017.