Nyheter

Temaet er FRAMTIDSSKOGEN

Hvordan danner vi det beste grunnlaget for verdiskaping på lang sikt? Konferansen "Verdier i Framtidsskogen" tar opp temaet 12. juni på Stjørdal. Mer detaljert program vil komme. Sett av dagen!

Foto av: FotoKnoff

12. juni 2018 gjennomføres konferansen “Verdier i Framtidsskogen” på Scandic Hell, Stjørdal.

Mer detlajert program vil komme, men sett av dagen idag.

Hvordan løser vi dette på lang sikt?

Kystskogbruket har et stort og uforløst verdiskapningspotensiale knyttet til skog og trebruk. Gjennom klyngeutviklingsprosjektet ARENA SKOG satser næringa med utgangspunkt i Trøndelag på fornyelse som grunnlag for økt vekst. Skog- og trenæringa i kystskogbruket har et økonomisk omsetningspotensial på ca. 60 milliarder kroner pr. år, jf. Melding om kystskogbruket 2015. I tillegg til en offensiv satsing ligger mulighetene i en kraftig forbedret råstoffsituasjon på kysten. Samtidig har det over en periode vært store avvik mellom areal som hogges og areal som blir tilplantet etter hogst. Samfunns-økonomisk er dette bekymringsfullt. Hvordan løser vi dette på lang sikt?  

Spennende og ledende foredragsholdere bidrar innenfor temaene: Industri og marked, klimaendring og skogbruk, dagens og framtidens skogressurser og framtidens skogeier.

Konferansen er at samarbeid mellom Arena Skog i Trøndelag og Skognæringa Kyst.  Mer informasjon finner du her.

Velkommen!