Nyheter

ARENA SKOG er inne i sitt tredje prosjektår

Skognæringa i Trøndelag rapporterer om stor aktivitet og setter fult trykk på arbeidet det siste året

Skognæringa i Trøndelags prosjekt «Å ta en ledende rolle i utviklingen av bioøkonomien» fikk status som ARENA prosjekt 2016. De to årene som har gått har vist at prosjektet har bidratt til å samle og fremtidsrette næringen. Klyngen består av 46 bedrifter og partnere og har gjennomført 44 pågående og 20 avslutta prosjekter siden oppstarten i 2016 herav 10 internasjonale og flere prosjektinitiativ er på gang. Klyngearbeidet har bidratt til synlighet utad og samling innad i næringen. Medlermsbedrifter og partnere er svært godt fornøyde med klyngeprosjektet og Styringsgruppa har bedt om at det utarbeides en plan for videreføring av klyngearbeidet i 2019.

Klyngesamarbeidet gjør en forskjell

Skognæringa i Trøndelag (SiT) har gjennom ARENA SKOG de siste to årene jobbet med å utvikle og styrke grunnlaget for ny vekst i skognæringsklyngen. Et fundament for omstillingen av klyngens fortrinn som grønn næring. Arena Skog er klyngens verktøy for å målrette og operasjonalisere dette arbeidet.

Det legges ned en målrettet innsats for utvikling innenfor eksiterende produksjoner, samtidig som det jobbes med felles tiltak for å utvikle nye muligheter og markedsområder. Arena Skog har prioritert å jobbe med prosjekter og tiltak knyttet til de prioriterte utviklingsområdene Trefiber, Bygg, Skog og Infrastruktur.

Bedriftene har et sterkt eierskap til klyngesatsinga og det satses helt klart mer på innovasjon og forskning enn det ellers vill blitt gjort. Det har derfor vært viktig å få et tettere samarbeid med forskningsmiljøene. Et forskernettverk med de 10 deltagende FoU-institusjonene er etablert og det er gjennomført 9 møter siden oppstarten. God kontakt med andre nettverk og klynger både i næringa og tverrsektorielt er viktig. Nettverket Nordic Netwoork for Tall Wood Buildings er et eksempel på dette. Her jobbes det med hvordan vi i Norden skal kunne bygge høye hus i tre i lette trekonstruksjoner.

Stor aktivitet og kunnskapsutvikling

Innovasjons- og kunnskapssamarbeid er en viktig del av satsinga. Siden oppstarten er det realisert til sammen 67 prosjekter, hvorav 43 pågår nå. To av tre prosjektene skjer i samarbeid med minst en FoU-institusjon og i 10 av prosjektene har vært med internasjonale deltakere.

I 2017 og så langt i 2018 er det utløst over 27 millioner kroner av offentlige midler til FoU- og innovasjonsprosjekter. I tillegg kommer bedriftsretta utviklingsmidler fra Innovasjons midler på nærmere 20 millioner så langt i den samme perioden.

Felles møteplasser på tvers i verdikjeden med formidling av resultater og kunnskap er sentralt i utvikling av klyngesamarbeidet. Det er gjennomført seks åpne konferanser og seminarer med til sammen over 400 deltakere. Samtidig er det arrangert 12 møteplasser som fagmøter, prosjektverksted, forskergruppemøter og møter i delprosjektgruppene.

Informasjon om felles prosjekter og tiltak for legges ut fortløpende på nettsiden.

Videreføring etter 2019

Skognæringa i Trøndelag planlegger å søke om støtte til en videreføring etter at Arena Skog avsluttes neste høst. Etter endringene i det nasjonale klyngeprogrammet er det aktuelt å søke på ARENA PRO, som vil kunne gi en basisfinansiering i 5 nye år.