Nyheter

Prosjekt TILVEKST – rekruttering til skog- og trenæringa

Prosjekt TILVEKST er et resultat av at skog- og trenæringa i Trøndelag har kartlagt rekruttering- og kompetansebehovet nå og i åra framover

Prosjektets hovedmål er å bidra til økt rekruttering og relevant kompetanse som sikrer bærekraftig forvaltning, vekst og utvikling i hele verdikjeden.

Rekrutteringsarbeidet er knyttet til Arena Skog der en vil kunne dra nytte av det arbeidet som gjøres innenfor de prioriterte satsingsområdene. Prosjektet har derfor konkrete aktiviteter som skal sikre rekruttering innenfor både primærproduksjon i skogbruket og innenfor videreforedling i de trebaserte verdikjedene. Relevante yrkesfaglige utdanningsprogrammer som rekrutterer direkte til bedriftene er prioritert i prosjektet.

Skogen og den trebaserte industrien i Trøndelag er i en unik posisjon til videre utvikling og vekst gjennom «det grønne skiftet». En har råstoffet, mange aktører innen skog, industri og bygg samt nærheten til markedet. Videre finnes viktige FoU-miljø og utdanningsinstitusjoner. Forutsetningene er gode, men for å lykkes trengs flere gode hoder og hender til alle ledd i verdikjeden. Dette gjelder alt fra forvaltning og drift av skogressursene, til transport og mange ulike roller innen trearbeidende industri og treforedlingsindustrien.

Snakk med ungdommen og skap en motivasjon til å se alle muligheter innen vår særs viktige næring!

Spørsmål om prosjektet og aktuelle utdanningsretninger kan rettes til:
Prosjektleder Asgeir Murvold, e-post: [email protected], tlf: 994 13 415.