Nyheter

ARENA SKOG APPLAUDERER REGJERINGENS SKOGSTRATEGI

KOMMENTARER OG PERSPEKTIVER I LYS AV LMDs SKOGSTRATEGI SOM BLE LANSERT 12.03.19

Strategidokumentet “Skog- og trenæringa – ein drivar for grøn omstilling” ble lagt frem på Moelv i dag, 12. mars 2019.

«Det er svært gledelig at regjeringen ser betydningen av og fremtidspotensialet i skogen», sier Knut Dreier, adm. dir. Moelven Van Severen i Namsos. Strategidokumentet lover økt satsing på forsknings, utviklings- og innovasjonsaktivitet i skog- og trenæringen og tiltak for å stimulere etterspørselen etter grønne, trebaserte produkter. Strategien er en støtte til Arena Skog og andre aktører i skog og treindustrien. Regjeringens begrunnelser for satsingen er sammenfallende med prioriteringene som er gjort i Arena Skog. Økt satsing på innovasjon, kommersialisering, internasjonalt samarbeid og å få til tettere relasjoner i hele verdikjeden, er alle sammenfallende prioriteringer.

EN BEDRE VERDEN STARTER I SKOGEN

«Investeringer i skogen er investeringer i en bedre fremtid!», sier Kjersti Kinderås i Arena Skog, skogklyngen som er godt etablert i Midt-Norge. Skogen, tømmeret og anvendelse av trevirke er mer tidsriktig enn noen gang. Næringen er i medvind både hva gjelder politiske prioriteringer, anerkjennelse av bidrag for bedre klima og miljø, folks oppfatninger av livskvalitet og motetrender mer generelt. Klyngenettverket Arena Skog er landets største skogverdikjede med både treforedling og tremekaniske virksomheter.

«Skog og trenæringen har i løpet av 10 år gått fra å være gammeldags til å bli en av de mest tidsriktige og fremtidsrettede næringene en kan jobbe i» sier Kinderås. Arena Skog klyngen har kartlagt og støttet over 70 prosjekter i løpet av de siste 3 årene. Mange med ganske utrolige muligheter, som f.eks. trefiber til bruk som fiskefor, som erstatning for fossile råvarer i plast, og nye emballasjeprodukter. Trefiber kan også brukes i medisin, i klær og i mat. Dette er en næring som lever opp til slagordet; Stolt fortid – Stor fremtid.

FAKTA OM ARENA SKOG

Arena Skog er en velfungerende og komplett skog- og tre-basert næringsklynge med utgangspunkt i Trøndelag. Klyngen består av aktører innen verdikjeden skog, industri og bygg. Det vil si næringsaktører fra de trebaserte verdikjedene med samarbeidspartnerne fra forsknings- og kunnskapsmiljøene, forvaltning og øvrig virkemiddelapparat. Et bredt partnerskap som i dag består av nærmere 50 deltakere, hvorav 25 bedrifter, 11 FoU-partnere, samt 10 samarbeids-partnere. Kontakt er godt etablert med andre nasjonale og internasjonale miljø. Samarbeidet i ARENA SKOG er rettet mot innovasjon og markedsorientering med utgangspunkt i bioøkonomien og det grønne skiftet. ARENA SKOG vil i prosjektet bidra med egeninnsats til nødvendig informasjonsinnhenting og representere næringsaktørene for skogbrukssektoren i prosjektet i forhold til å nyttiggjøre seg kunnskapen som prosjektet framskaffer.

Klyngen har i flere år arbeidet systematisk med utviklings- og innovasjonsprosjekter innen tre med et spesielt fokus på Fiber og Bygg.

Kontaktpersoner
Knut Dreier, adm. dir. Moelven Van Severen. E-post [email protected] Mobil 92041686
Kjersti Kinderås, klyngeleder Arena Skog. E-post [email protected] Mobil 95239006