Nyheter

Satsing på bioøkonomi

Økt bruk av trefiber i nye produktområder og verdikjeder

I Arena Skog har vi i flere prosjekter tatt i bruk trefiber i nye verdikjeder. Eksempel på dette er BioSinter prosjektet der slam fra Norske Skog Skogn er råvare for et karbonisert biobrensel egnet for sintring av manganmalm. Prosjektet leds av RISE PFI AS og flere bedrifter i verdikjeden er med og bidrar.

Prosjekt Biocycles utvikler strategier for å behandle ulike typer restråstoff fra treforedlingsindustri, akvakultur og landbruk for å fremskaffe et substrat egnet for gammaride-kultivering for produksjon av marine ingredienser egnet til fôr og/eller mat

Kontaktperson: Lars Johansson, seniorforsker RISE PFI. E-post [email protected] Mobil 92041686

 

Reduserer energiforbruket

Treforedlingsindustrien er en stor forbruker av elektrisk kraft. Norske Skog Skogn har i ett innovasjonsprosjekt sammen med RISE PFI AS og Chalmers Universty of Technology tatt i bruk nyutviklede temperatursensorer i en av sine raffinører. Med forbedret styring av raffinørene forbedres kvaliteten så mye at mere fyllstoff kan tilsettes til papiret. Dette reduserer det totale energiforbruket med opptil flere titalls GWh/år. Prosjektet er ett samarbeid mellom flere bedrifter i verdikjeden og finansieres av ENERGIX-programmet i Forskningsrådet.

Kontaktperson: Amund Saxrud, adm. dir. Norske Skog Skogn. E-post [email protected] Mobil 90654290

 

Samarbeider med utvikling av bioøkonomi med utlandet

Norge ligger langt framme i utvikling av nye trefiberprodukter. I Europa finns det flere spennende bedrifter som er interesserte i å ta i bruk fiberbaserte produkter. Arena Skog har derfor sammen med Innovasjon Norge innledet samarbeid med Forst und Holz Cluster Bayern for å styrke bioøkonomien i begge regionene.

Kontaktperson: Lars Johansson, seniorforsker RISE PFI. E-post [email protected] Mobil 92041686

 

Sidestrømmer fra Midtnorsk tre- og treforedlingsindustri kartlagt

For å øke verdiskapingen i Norsk treforedlingsindustri så har sidestrømmene fra Midtnorsk tre- og treforedlingsindustri kartlagts av RISE PFI AS. Kartleggingen viser at industriflis brukes effektivt, men at øvrige sidestrømmer med fordel kunne brukes med bedre verdiskaping.

Kontaktperson: Lars Johansson, seniorforsker RISE PFI. E-post [email protected] Mobil 92041686