Nyheter

Vellykket dialogmøte om Arena Skogs framtid

Klyngen satser videre

Torsdag 2.mai møtte medlemmer og samarbeidspartnere i Arena Skog på Dialogmøte på Gløshaugen i Trondheim for å diskutere innholdet i ny søknad og vegen framover for videreføring av Arena Skog-prosjektet. Klyngen er i en prosess hvor det arbeides for å nå opp til et nytt klyngenivå – dagens NCE-nivå – som et Arena Pro. Dette var den tredje workshopen i prosessen.

I den forbindelse ble det strategiske innholdet, ambisjonsnivå, konkretisering av satsninger og prosjekter diskutert. Den nye søknaden handler om bioøkonomi og bærekraft. Skogen og anvendelse av trevirke er særs tidsriktig og høyaktuelt for å nå framtidige klimamål og økt verdiskaping. Nå identifiseres nye muligheter og fokus flyttes over på kommersialisering og økt verdiskapning. Ny søknad skal være på plass før søknadsfristen i september 2019.

Siden oppstarten av Arena Skog har vi erfart at klyngesamarbeidet har utgjort en forskjell for involverte aktører og bedrifter – med større vilje til satsing, større synlighet i markedet, og tettere samarbeid med forskningsmiljø og klynger både nasjonalt og internasjonalt.

Vi ser at det er tverrpolitisk enighet om det positive knyttet til skogen og økt bruk av tre. Regjeringas nye Skog- og trestrategi for auka forskings-, utviklings- og innovasjonsaktivitet støtter opp om det arbeidet som blir gjort av Arena Skog og andre aktører i skog -og treindustrien.