Nyheter

“Sitkagran – verdifull ressurs i en langsiktig tankegang”

Knut Dreier til Trønder-Avisa og Namdalsavisa 16.07.2019

Både Trønder-Avisa og Namdalsavisa omtalte nylig hvorvidt Sitkagrana er “en pøbelgran eller en verdifull klimakjempe”.

Knut Dreier er administrerende direktør ved Moelven Van Severen og styringsgruppeleder i Arena Skog. Til Trønder-Avisa og Namdalsavisa i en artikkel fra 16.juli forteller han at sagbruket Van Severen har fått inn et parti med Sitkagran Picea sithensis som de nå skal kjøre gjennom sagbruket for å skaffe seg erfaringer med Sitka som trelast. Dreier forteller overfor avisa at kvaliteten på treverket fra Sitkagran er jevnt god, og tilfredsstiller kravene til vanlige bygningsmaterialer.

Sitkagran er en viktig klimakjempe

Dreier trekker også fram Sitkagran som svært viktig i klimakampen, og stiller seg undrende til de som hevder at vern av skog skal overskygge planting av Sitka som klimatiltak i Norge. – Både forskning og FNs klimapanel fastslår at skogplanting, et bærekraftig skogbruk og utnyttelse av biomassen som skogen gir er langt mer effektivt som klimatiltak enn et vern, sier han i oppslaget i Trønder-Avisa.

Tidligere fylkesskogssjef Mathias Sellæg sier i samme intervju seg enig med Dreier om viktigheten av Sitkagrana som en verdifull klimakjempe. – Planter vi fem millioner dekar sitkagran langs norskekysten, på steder andre treslag ikke kan vokse og hvor alternativet i dag er gjengroing, vil det alene kunne fange omkring halvparten av Norges samlede CO-utslipp, sier han overfor avisa. Sellæg poengterer at vi må evne å skille villplanting, dårlig planlegging og manglende skjøtsel av Sitkafelt fra velpleid, planlagt produksjonsskog. Velpleide og tynnede Sitkafelt utgjør ingen større fare enn den norske grana – ei heller sprer den seg mer enn det vi ser hos vår norske variant.

Sitka populær som bygningsmateriale i Skottland

Sellæg skriver i et innlegg i Namdalsavisa av 29.juli at materialer av Sitka i dag er foretrukket som bygningsmaterialer i Skottland – blant annet på grunn av sin gode styrke i forhold til vekt. De klimatiske forholdene i Skottland er ikke ulike de vi har langs det norske kystlandskapet. – I Norge har forskningen vist at sitkaplantinger på Vestlandet vokser best av all Sitkaen i Europa. Dette betyr bl.a. at det norske kystlandskapet er godt egnet for nettopp dette treslaget, men det må selvsagt brukes faglig riktig, poengterer Sellæg.

Faksimile fra Trønder-Avisa 16.07.2019.