Nyheter

Stor enighet blant fylkespolitikerne om framtidig satsing på skognæringa

Fylkespolitikere og næringsaktører var samlet på Norske Skog Skogn i slutten av august. Politikere fra alle parti var samstemte: Skognæringa er en bærekraftig framtidsnæring det må satses tungt på!

De frammøtte politikerne var alle enige i at forutsetningene for en god framtid i næringa krever politisk oppmerksomhet, prioritering og en felles innsats i det grønne skiftet. Skognæringa er en nøkkelfaktor og i en særstilling som klimanæring.

Kjersti Kinderås, klyngeleder i Arena Skog, presenterte overfor politikerne planene for videreutvikling av klyngen i form av å ta steget opp til en Arena PRO-klynge. Klyngens planer om økte ambisjoner og økt bruk av tre på eksisterende og nye markedsområder, falt i god jord hos fylkespolitikerne som samstemte støttet opp om en videreutvikling av klyngen.

Paneldebatten med de ni politiske partiene, ledet av Audun Otterstad. Foto: Kjersti Kinderås.
Tord Lien, NHO Trøndelag. Foto: Kjersti Kinderås.