Nyheter

Arena Skog initiativ fikk støtte fra EU

Nordic Network for Tall Wood Buildings har samlet eliten i urbant byggeri i forsknings- og utviklingsprosjektet “Build in Wood”. Prosjektet har mottatt over 100 millioner kroner fra EU sitt forkningsprogram Horizon 2020.

Nettverket har sitt utgangspunkt i Trøndelag og Arena Skog, og ble etablert for vel to år siden av klyngene Arena Skog, Innobygg og Smart Housing Småland. I forkningsprosjektet deltar i alt 21 medlemmer fra hele europa. Treteknisk representerer Norge i prosjektet som skal fremme utbant byggeri og bygging med tre i høye bygg.


Treteknisk skriver som følgende om sin rolle i projektet som regnes til å være i forkningens “elitedivisjon”:

– Vi er selvsagt stolte av å være del av den europeiske eliteserien innen forskning på tre. Treteknisk kan tre. Vi har stor kompetanse og er én av materialekspertene på tre som skal arbeide sammen med europeiske bedrifter slik at klimautslippene reduseres. Et av målene med Horizon2020-prosjektet er å gjøre det enklere for byggenæringen å velge å bygge i tre i fremtiden. Det hører med at vi gjennom dette prosjektet også skal bidra til å utvikle morgendagens trekonstruktører, forteller rådgiver og sivilingeniør Stine Lønbro Bertelsen ved Treteknisk.

Selv om en rekke profilerte høye trebygg er oppført de siste årene, er det fortsatt store regulatoriske utfordringer forbundet med å bygge med tre i høyden. Det finnes i dag ingen pre-aksepterte løsninger for trekonstruksjoner fra fire til åtte etasjer.

– Dette øker utbyggeres skepsis og drar opp kostnadene ved at lyd, brann og statikk må beregnes og dokumenteres for hvert bygg. Det er også en sterk konkurranse mellom de ulike byggesystemene, forteller avdelingsleder Knut Amund Skatvedt ved Treteknisk.

Overordnet griper prosjektet inn i de globale og europeiske utfordringene med å redusere klimagassutslippene fra byggsektoren. Dette gjelder særlig den økende urbaniseringen i Europa og resten av verden, og effektene byggenæringen har på klima og ressursbruk. Bare i Europa er det anslått behov for 1,6 millioner nye leiligheter – per år – innen 2050. I Europa står byggsektoren for 40 prosent av energiforbruket, 40 prosent av ressursforbruket og 30 prosent av utslippene av klimagasser. Siden bruk av tre gir raske CO2-gevinster, har EU ønsket seg et stort innovasjonsprosjekt med sikte på å øke mengden trevirke i konstruksjoner. «Build in Wood» skal undersøke mulighetene for mer bruk av tre i 5-10 etasjers bygningskonstruksjoner i urbane omgivelser. Sammen med sine partnere vil en rekke byer og regionale områder i Europa bli involvert i prosjektet.

Men det er ikke bare klimamessige hensyn som skal undersøkes i prosjektet. Konsortiet skal også se på konsekvenser knyttet til økonomi og tid benyttet på byggplass. Konkret skal partnerne utvikle ny kunnskap som blant annet skal benyttes til optimalisering av byggematerialer, energiforbruk, livsløpsanalyser, digitalisering, byggeprosesser, revisjon av regelverk og veiledere, og gjenbruk av trevirke når bygg blir revet, samt gjenbruk og utvikling biprodukter fra produksjonsavfall. Som del av prosjektet skal det utvikles en designguide som beskriver bruken av trekonstruksjonssystemer til nybygging og retrofit i EUs medlemsland.
Treteknisk skal, i regi av avdelingsleder Ove Staubo Munthe-Kaas, Knut Amund Skatvedt og Stine Lønbro Bertelsen, tilføre EU-prosjektet ny kunnskap innen en rekke ulike fagområder. Instituttet er sammen med Dansk Teknologisk Institut de eneste FoU-partnerne i konsortiet, som er sammensatt av byggherrer, industri, arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører, salgsbedrifter, bedriftsutviklere, universiteter og forskningsinstitutter. Et nordisk nettverk for høye trebygg er en del av referansegruppen, hvor Arena Skog/ WoodWorks! i Midt-Norge er med.

– «Build in Wood» gir Treteknisk en fantastisk mulighet til å utvide fagnettverket vårt i Europa og Nord-Amerika, og spesielt knyttet til den økende urbaniseringen verden står overfor. Selv om instituttet i mange tiår har arbeidet med tre, er det er selvsagt en stor fjær i hatten at EU valgte et konsortium der vi er med som en attraktiv partner med forskningsfaglig kompetanse. Det blir spennende å bidra til å skape viktige endringer i Europa. At vi er med, har blant annet sammenheng med at Treteknisk alltid har hatt tett kontakt med industrien. Men dette kan ikke gjøres alene. Nå er ifølge EU de beste samlet, og nøkkelen til å få gjennomført «Build in Wood» etter målsettingene er godt samarbeid, sier Munthe-Kaas. 

Prosjektkoordinator og senterleder Niels Morsing ved Dansk Teknologisk Institutt er svært fornøyd med at de lyktes å vinne dette prosjektet, i sterk konkurranse med store aktører fra skogkledde nasjoner som Sverige og Finland. Treteknisk og massivtreprodusenten Splitkon er de eneste norske partnerne i «Build in Wood».