Nyheter

Koronasituasjonen og behov for virkemidler

Innspill til behov og nødvendige tiltak for skognæringsbedriftene

Klyngen er bedt om å gi innspill på behov, konsekvenser for skognæringa og forslag til konkrete tiltak som er viktige for bedriftene under den pågående koronakrisa. I denne forbindelse har klyngen utarbeidet et notat som omhandler hvilke tiltak som er spesielt viktige for skog- og trebransjen nå og i tiden framover.


Innspillsnotatet oppsummerer forhold som kjennetegner bransjen og som har betydning for de prioriterte tiltak som anses som nødvendig. Det er utarbeidet en oversikt over utslagsgivende virkemidler for vår bransje, og forslag til tiltak som vil bidra til å løse noen av bedriftenes og næringas utfordringer i den rådende situasjonen. Her inngår akutte tiltak for skog- og trebransjen og insentiver for utviklingstiltak i bedriftene som bidrar til at de kommer styrket ut på sikt. Mer generelle, tverrsektorielle tiltak er også svært viktige for bedriftene i bransjen. Disse tiltakene følges opp av arbeidslivsorganisasjonene og bransjeorganisasjonene og er ikke utdypet her.

Akutte tiltak som må iverksettes umiddelbart og som gir umiddelbar effekt

Transport og vareflyt innenlands og ut av landet
– Opprettholde logistikk på inngående og utgående varer, samt import av råvarer for nasjonal bearbeidelse og ferdigstillelse. Gjelder f.eks. tømmertransport og barrierer ved eksport.

– Standardisere Veglista slik at alle offentlige veger i Norge tillates for 10 tonns aksellast. All standard tungtransport er i dag bygd for 10 tonns aksellast, og en tilsvarende standardisering av offentlig vegnett vil gi en kompensasjon for næringslivet som motvirker forverring av rammevilkår på andre områder. Det kan stilles krav om 4 hjul pr aksel for å fordele punktbelastning ved 10 tonns aksellast.

Raske avklaringer fra myndighetene
– Iverksette tiltak som hindrer forsinkelser og forenkler prosesser for behandlingstider i virkemiddelapparatet. Bedrifter hadde før Koronautbruddet søknader under behandling (Innovasjon Norge, Miljødirektoratet, osv.) som gjelder investeringer, tillatelser mm. Viktig at søknadsbehandlingen ikke stopper opp.

Likviditetsbehov i bedriftene
– Betalingsutsettelse på lån fra bankene. Må inkludere leasing for skogsentreprenører.
– Lån til bedrifter. Likviditetslån med lang nedbetalingstid og 0-rente.
– Dekning av merkostnader til nødvendige tiltak i bedriftene for å unngå spredning av smitte. Eks. kostnader med flere skift for å spre risiko.

Stimulere bygg- og anleggsbransjen til å opprettholde utbyggingsaktivitet

Virkemiddelapparatet inkl. Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet, Klyngeprogrammet
– Gi tilskudd/billige lån/enkel finansiering til prosjekter som er under planlegging og realisering. Lett tilgang til intensiver for igangsetting av utviklende og kreative prosesser i bedrifter og bransjer.
– Redusere kravet til andel med egeninnsats (kontant og egeninnsatsandel) fra bedriftene i alle offentlig støtta prosjekter. Støtteintensitetsprosenten kan økes til 80% i kriseperioden.
– Skattefritt beløpet ved bruk av skogfond økes til 100% når det gjelder planting.
– SkatteFUNN-satsen økes til 30%, gjerne 40% for 2020 og 2021 for å stimulere ekstra til innovasjon.
– Stimulere til og åpne opp for kompetansehevende tiltak for de som blir permitterte eller som blir satt i karantene.
– Innvilget støtte til klyngeprogrammene opprettholdes uavkortet selv om de planlagte fellesaktivitetene reduseres. Aksept av at interne ressurser prioriteres og brukes mer på utviklingstiltak i enkelt bedrifter. 
– Økte sektorspesifikke (skog) rammer til Investinor, samt midlertidig reduserte krav til at Investinor må matche privat kapital ved direkteinvestering i enkeltselskaper fra 51/49 til 20/80 (altså, at Investinor kan ta opptil 80% i en emisjon).

Insentiver for utviklingstiltak i bedriftene

Intensiver til innovativ, utviklende og verdiskapende tiltak for å øke konkurransekraften når situasjonen normaliseres.

Klyngeprogrammet inkl. Innovasjon Norge, SIVA og Forskningsrådet
– Framtidsrettede og stimulerende forsknings-, utviklings- og innovasjonstiltak i bedriftene som skal bidra til å opprettholde og trygge arbeidsplasser. Dette kan være effektiviseringstiltak og nettbaserte aktiviteter for medarbeidere i karantene eller som ikke kan gjennomføre egne arbeidsoppgaver.
     o Hurtig opprettelse og iverksettelse av effektive og målrettede støtteordninger for rasjonaliseringstiltak i bedriftene slik at bedrifter og næringsliv kommer styrket ut av krisesituasjonen.
     o Hurtig opprettelse og iverksettelse av effektive og målrettede støtteordninger for kompetanseheving og utviklingsrettet opplæring i bedriftene.
     o Intensivere samarbeidet med Norsk Katapult for konkretisering av prosjekter i bedriftene.
– En utvidet innovasjonsramme, hvor klyngene selv får myndighet til å tildele prosjektmidler.

For rask og effektiv saksbehandling foreslås at klyngene gis en rolle for behandling og avgjørelse av hurtigvirkende FoUI-tiltak til enkeltprosjekter på inntil kr 500 000 innenfor en total ramme på f.eks. kr 10 mill. Viktig at dette ikke blir en ordning der bedrifter mobiliseres til å skrive søknader som blir avslått. Dialog og veiledning blir derfor avgjørende.

Verdikjedeovervåkning
Vurdere og evaluere situasjonen fortløpende. For næringsaktørene vil det være viktig å dele informasjon og samarbeide i denne krisesituasjonen. 

Generelle tiltak som er av avgjørende betydning for næringa 

De generelle tiltakene følges opp av arbeidslivsorganisasjonene og bransjeorganisasjonene og er ikke utdypet i notatet. Myndighetene har helt eller delvis gjennomført flere av disse tiltakene.
– Sykelønn, omsorgslønn for pålagt karantene, permisjonsregler.
– Fritak og/eller betalingsutsettelse for arbeidsgiveravgift/ moms/ alle statelige avgifter/eiendomsskatt/formueskatt/ overskuddsskatt m.v.
– Likviditetsbehov i bedriftene.