Nyheter

Bærekraftig og lokalprodusert – hvordan nå fram?

Små og mellomstore trebedrifter (SMB) i Trøndelag får ikke alltid levere produkter og materialer til aktuelle byggeprosjekter i egen region. Hvordan kan de komme mer på markedet?


Tekst: Line Venn, Norsk Skogbruk for WoodWorks!

Det prøver WoodWorks! i samarbeid med Kystskogbruket å finne ut av gjennom et prosjekt om digitalisering og markedstilgang for disse bedriftene.

Påvirkerne og beslutningstakerne

Kristin Støren Wigum, Prosjektleder for FoU, Innovasjon og trebruk, i Kystskogbruket og Aina Reppe, daglig leder, Næringsforeninga i Trondheimsregionen gjennomfører nå forprosjektet i samspill med WoodWorks! De startet med å intervjue arkitektkontorer i regionen for å kartlegge situasjonen. Målet var å finne ut hvem som er de reelle påvirkerne og beslutningstakerne, hvordan prosessen for materialvalg foregår, slik at det kan bli lettere å passe SMBs inn i systemet og dermed sikre større markedstilgang. Prosjektet med noen smakebiter av resultater så langt ble presentert på WoodWorks!s webinarserie i mai.

Stor variasjon

Både oppdragsgivere, entreprenører og arkitekter er med og beslutter materialtyper i et bygg, men på ulike stadier i prosessen – helt fra visjon, via planlegging, skisser, detaljering, prising, prosjektering og utføring. Byggherre kan for eksempel ha en visjon om å bruke bærekraftige og lokalproduserte materialer. Da er det selvsagt lettere å få inn tre som materiale fra lokale små og mellomstore bedrifter. Entreprenører har stor innflytelse underveis ut fra egne avtaler med leverandører og hva de er kjent med å bruke av materialer. Ellers har arkitektene relativt stor innflytelse på materialvalg gjennom planlegging, skisser og detaljering, og mange arkitekter er positive til lokalprodusert tremateriale. Medbestemmelsesgraden varierer veldig fra prosjekt til prosjekt, viser resultatene av intervjurunden.

Moduler: Tidsnød førte til bruk av tremoduler i Kyvannet barnehage som til og med vant byggeskikkpris i 2012. Trenden er imidlertid at det ofte ikke er så lett å nå fram med trebruk i offentlige bygg. Arkitekt: Skibnes Arkitekter AS
Innovative og private prosjekter

– Intervjuer med arkitektkontorer viser at det er lettest å få inn lokalt trevirke i mer eksperimentelle prosjekter med konseptutvikling og innovative bygg. Da viser det seg at tre ofte vinner fram. Noen arkitektkontorer stiller dessuten krav om å være med i prosjektet fra begynnelse til slutt. Da har de innflytelse på beslutningene i hvert ledd i prosessen helt fra planlegging til ferdigstilling, og kan lettere velge kortreist tre hvis de ønsker det. Det er mer vanlig i private prosjekter, forteller Reppe.

Vanskeligst skal det vise seg å være å nå fram i offentlige anbud, forteller arkitektkontorene. – For det første er det stor konkurranse blant arkitektene for å få anbudet og når man først har fått det har man sjelden innflytelse under hele prosessen, slik man kan ha i private prosjekter. Det gir mindre innflytelse på materialvalget med mindre bærekraftig og kortreist inngår i oppdragsgivers visjon. Da vinner oftere lokale treleverandører fram, forklarer Reppe. Men det fins unntak som bekrefter regelen. – Tilfeldigheter kan også føre til uventet materialbruk. For eksempel førte tidsnød til bruk av tremoduler i Kyvannet barnehage som til og med vant byggeskikkpris i 2012, legger hun til. Moduler er også et svært aktuelt produkt med stort potensial, opplever de to.

Mer kontakt

Undersøkelsen viser imidlertid at stadig flere er bevisste på materialenes bærekraft og opprinnelse gjennom ideer fra internett, studieturer og prosjekter, kan de to damene fortelle. – Men SMBs må også jobbe for å bli kjent med entreprenører og arkitekter, for å øke kompetansen om materialvalg hos beslutningstakerne. Arkitekter kan fort fremsnakke en ny leverandør hvis produkt og pris er bra. Og de vil gjerne at bedriftene kommer på døra, og viser fram hva de kan lage og levere, forteller Wigum fra intervjuene. – Arkitektene på sin side forteller at de er redde for å “plage” bedriftene, og ikke vil utnytte dem, eller gi falske forhåpninger ved å ta kontakt. Dermed leter de mye på nettet. Da blir digital markedsføring og synliggjøring viktig, forteller hun videre.

Forprosjekt: Kristin Støren Wigum, Prosjektleder for FoU, Innovasjon og trebruk, i Kystskogbruket og Aina Reppe, daglig leder, Næringsforeninga i Trondheimsregionen har styrt forprosjektet i samspill med WoodWorks!. Målet er å finne ut hvordan små og mellomstore bedrifter kan få økt markedstilgang på byggeprosjekter, gjerne gjennom digitalisering. Her er de på bedriftsbesøk hos Snekkeriet Verdal AS og daglig leder Atle Aune. Foto: Kristin Støren Wigum
Mot et hovedprosjekt

En oppfølging av prosjektet blir å gjennomføre en undersøkelse hos Trondhjems Arkitektforening for å finne tydeligere trender og grupperinger med hensikt å se hvor SMB´ene kan sette inn støtet. – Vi ønsker også å kartlegge hvor mye materialenes opprinnelse synes å bety, legger Wigum til. Videre vil de to intervjue et utvalg små og mellomstore bedrifter for å kartlegge den reelle markedstilgangen de har og hva som påvirker denne. – Da får vi grunnlag for å skjønne hvordan de kan innta nye markeder, tror de to.

– I et hovedprosjekt kan vi da se på entreprenørenes rolle for valg og relasjon, hva som kan være gode møteplasser mellom beslutningstakere og trebedriftene, hvilken rolle SMBs kan få i rehabilitering av bygg og hva som er felles utfordringer for de små og mellomstore bedriftene for å oppnå utvidet markedstilgang, avslutter Reppe – klar for fortsettelsen. Forprosjektet skal være ferdigstilt i september.