Nyheter

Tre blir avgjørende i et klimanøytralt Trøndelag

Fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) la ikke skjul på fylkets miljøambisjoner, der målet er å være mer enn klimanøytralt innen 2030. Og skognæringa blir en viktig brikke i arbeidet, der WoodWorks! spiller en sentral rolle.

Tekst: Norsk Skogbruk for WoodWorks!

Det kom fram på webinar i regi av WoodWorks!, der fylkesordføreren var invitert til å snakke om karbonbalansen. Det har altså den engasjerte politikeren stor interesse av, og på fylkesplan, store planer for.

Klimanøytral verdiskapning

– Fylkestinget har vedtatt at Trøndelag skal være klimanøytralt innen 2030, og med det inkluderer vi ikke dagens opptak av karbon i skog. Det vil komme i tillegg, innledet Sandvik om politikernes ambisiøse klimavedtak, som har mål om å samtidig oppnå lokal innovasjon og teknologiutvikling som kan lede til ny verdiskapning og arbeidsplasser. Sandvik vil heller bruke det grønne skiftet til å bygge kompetanse lokalt, regionalt og endog nasjonalt, enn å basere seg på importerte løsninger. Et mål han er kar over at han deler med WoodWorks!

Vil bruke innkjøpsmakta

Til dette har Sandvik flere verktøy i kassa. Viktigst er innkjøpsmakta. – Offentlig sektor kjøper hvert år varer og tjenester for 500 milliarder kroner, og offentlige anskaffelser blir i stadig større grad ansett som et strategisk verktøy for å omforme utfordringer til muligheter, sa Sandvik. I Trøndelag vil fylkesordføreren derfor bruke denne makta enda mer til å drive frem grønne og høyteknologiske innovasjoner, som han sier. Sandvik vil gjennom bestillerkompetanse og krav drive frem nye miljøvennlige løsninger og også sikre gode arbeidsvilkår. – For eksempel slik fylkeskommunen gjorda da vi ba om ny ladeteknologi som ennå ikke fantes til de elektriske ferjene vi bestilte. Resultatet er at Siemens har etablert en avdeling for batteriproduksjon til skip i Trondheim og har utviklet nye hurtigladesystemerer. På samme måte stiller også fylkeskommunen krav på byggsiden, noe som har resultert at den nye videregående skolen på Heimdal nå produserer mer energi enn den selv bruker når den står ferdig, forteller Sandvik fornøyd. Han viser også til hvordan hybelhuset på Mære landbruksskole inneholder mye tre og nye innovative løsninger.
– Dette er eksempler på hvordan vi hele tiden jakter muligheter for karbonbinding og kutt i utslipp, slik at regnskapet stadig blir bedre i vår region, noe vi vil intensivere, lover fylkesordføreren for Trøndelag.

Nesten ti milliarder kroner

Trøndelag fylkeskommune investerer i dag mellom to og fire milliarder kroner årlig og bruker om lag 5,5 milliarder på drift. – De pengene  bruker vi stadig mer bevisst for  å bidra i det grønne skiftet, men også for å løfte trøndersk industri og næringsliv, og for å utfordre  kunnskaps- og teknologimiljøene våre til å utvikle løsninger som kan gi ny konkurransekraft. Dette er den beste måten vi  kan bidra til det grønne  skiftet samtidig som vi sikrer et seriøst arbeidsliv, mener Sandvik. Under korona har han også forsert byggeaktivitet for rundt fire milliarder kroner for å holde hjula i gang. Og han har spilt inn til regjeringen at han har strukturer i regionen til å ta imot opptil fire milliarder korner til til ekstraordinære kronatiltak for å få opp farten i Norge igjen som et motkonjunkturtiltak for koronaen.

Woodworks! passer perfekt inn

Sandvik var veldig klar på at Trøndelag har mye råstoff både fra jord, skog og hav, og at dette gjør regionen godt rustet for den nye bioøkonomien. Han er tydelig på at lønnsom foredling fordrer god bosetning i regionen der råvarene fins. Skikkelig infrastruktur og en god utvikling av bedrifter som videreforedler råvarene. – Derfor er WoodWorks! en ideell samarbeidspartner fort fylket når vi nå skal nå vårt overordnete miljømål kombinert med mål om verdiskapning og arbeidsplasser, avsluttet Sandvik som gratulerte klyngen med Arena PRO status.

Tore O. Sandvik, fylkesordfører i Trøndelag. Foto: Anne-Line Bakken