Nyheter

WoodWorks! får midler fra Grønn Plattform

«Grønn Plattform» er en ny norsk satsing, der det norske virkemiddelapparatet gir bedrifter og forskningsinstitutter støtte til forsknings- og innovasjonsdrevet grønn vekst. Regjeringen har bevilget 1 mrd. kr til «Grønn Plattform»-satsingen for å bidra til økt verdiskaping og etablering av nye arbeidsplasser, samtidig som satsingen skal bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Den nye satsingen har blitt møtt med svært stor interesse, og mer enn 400 norske selskaper og forskningsinstitutter har søkt om midler til å videreutvikle sine grønne prosjektforslag frem mot søknadsfristen i 2021.Totalt er det 93 søkerbedrifter som nå får bevilget 300 000 NOK hver for å utvikle sine respektive konsortier og konsepter frem mot den endelige søknadsfristen høsten 2021. Blant disse har RISE PFI til sammen med WoodWorks! fått støtte til forprosjektet “NorEmballasje”.

NorEmballasje
Hvert år bruker vi i Norge omtrent 222 000 tonn plastemballasje. Av dette er omlag 90 000 tonn produsert i Norge. I NorEmballasje-prosjektet vil RISE PFI jobbe tett sammen med de to næringsklyngene WoodWorks! og Circular Packaging Cluster.  Prosjektet vil fokusere på å utvikle bærekraftige trefiberbaserte emballasjesystemer, med fungerende resirkuleringssystem der trefibrene kan gjenbrukes. I dag er omsetningen knyttet til produksjon av plastbasert emballasje i Norge omlag 3 mrd. kr. Nye biobaserte emballasjeløsninger vil gi gode muligheter for norske bedrifter til å øke sin konkurransekraft i det europeiske emballasjemarkedet.

For mer informasjon, eller om du ønsker å involveres i dette arbeidet, ta kontakt med
Lars Johansson ved WoodWorks! [email protected]

Her finner du mer informasjon om “Grønn Plattform”.