Nyheter

Langt mellom liv og lære

Foto av: Tekst og Foto: Rune Hedegart prosjektleder Skogressurs

Denne saken ble publisert 25.08.21 som et svar på et innlegg i samme avis 20.august.

Ny skole bygges med masse betong på Utøy, noe som forårsaker liten lokal verdiskaping og mye klimagassutslipp

I Inderøyningen som kom ut 20. august, kan vi lese at Inderøy Senterpartiet skal satse på skogen. Det er en satsing vi i Skognæringa kyst vil hilse velkommen og mener er aldeles riktig. Skognæringa gir arbeidsplasser og skaper verdier lokalt og regionalt, samtidig som det er en viktig eksportnæring for Norge. Likevel blir vi gang på gang forundret over myndighetenes manglende innsikt i og forståelse for denne verdikjeden. Ved siste anledning kuttet Stortinget i de økonomiske virkemidlene til skog. Vi ser heller ikke noen tung satsing innen videreforedling, der det ligger store muligheter til nye produkter og økt verdiskaping. Hele verdikjeden for skog og tre er som skapt for det grønne skiftet. Vi ser derimot en gigantisk satsing på meget usikker fangst og lagring av CO2, noe som er med på å forlenge fossilalderen.

Så vil jeg helle litt malurt i begeret til Senterpartiet. I SPs tid ved roret i Inderøy kommune er det bestemt å bygge ny skole på Utøy. Denne er i ferd med å reise seg i disse dager ….. i grå betong!! Hvor var satsingen på skog da byggematerialet til skolen ble bestemt? Både betong og stål er supre materialer til sitt bruk, og vi har bruk for dem i samfunnet. Men på grunn av klimabelastningen de medfører, bør bruken begrenses til et minimum. Det kanskje letteste og mest effektive sted å begrense bruken er i bygg, der det finnes et så godt alternativ i tre.

Kanskje dere ikke er kjent med at all bruk av tre er klima og miljøvennlig? I vedlagte figur ser man de tallene for utslipp Futurebuilt benytter for forskjellige byggematerialer. Og de skriver:

«Vi ser at trevirke seiler opp som klar vinner, mens aluminium og stål og plast kommer mindre heldig ut. Men, vi har her utelukkende å gjøre med en sammenligning per vektenhet og altså ikke for faktiske konstruksjoner. Da vil eksempelvis betong-belastningen stige kraftig, ettersom konstruksjonsvekten på betongkonstruksjoner generelt er større, og aluminium vil samtidig synke.»

Futurebuilt har beregnet og satt sammen en oversikt som viser klimagassutslipp fra produksjon av forskjellige byggematerialer. Tre kommer best ut. faktisk enda mye bedre enn figuren gir inntrykk av, fordi dette er satt opp ut fra vekt, og tre er et lett byggemateriale i forhold til stål og betong. Foto: Fra Futurebuilts rapport om klimavennlig byggeri

Jeg vil legge til et viktig moment til, og det er at tre er et fornybart materiale, slik at det utslippet som er beregnet fanges opp, og mer enn det, i ny, voksende skog. I dagens situasjon tar skogen i Norge opp CO2 tilsvarende halvparten av alle våre klimagassutslipp. Produkter i tre lagrer dessuten CO2 og gir bioenergi når de ikke lenger kan brukes. Hver gang vi velger tre som materiale, sørger vi for et klimagasskutt i produksjonen av andre materialer, slik som sement og betongproduksjon!

Jeg har knipset to bilder fra Inderøy: Ett av ei tømmerlunne på Sandvollan. Dette er en del av den satsinga Senterpartiet vil ha. Når arealet tømmeret kommer fra er tilplantet, vil den nye skogen fange CO2, i et evig kretsløp. Alt tømmeret vil bli foredlet i Nord-Trøndelag.

Tømmerlunne på Sandvollan våren 2021. Alt dette tømmeret vil bli prossesert i Nord-Trøndelag og gi lokal verdiskaping. Brukt i byggninger gir det et langvarig lager av karbon/CO2 og den nye skogen som vokser opp på hogstfeltet tar opp «ny» CO2. Foto: Rune Hedegart

Det andre bildet er av den påbegynte skolen på Utøy, som kommer til å bestå av store mengder betong. Viktige bestanddeler i betongen er produsert med fossile og andre ikke fornybare innsatsfaktorer langt fra Inderøy, noe som har ført til mye transport. Her ser det ut til at kommunestyret, med Senterpartiet i spissen, har glemt sammenhengen mellom tømmerstokken og sluttproduktet, og klimautslippet ved å velge annet byggemateriale. Det er litt synd, for det har vært tendenser til økt trebruk i noen kommunale bygg den siste tiden.

I kommunens miljøplan står det ingen formuleringer omkring materialvalg til bygg. Det synes jeg dere skal få inn så raskt som mulig. I dag er det nemlig ikke noe som tilsier at bygg i tre er dyrere når dette materialvalget er med i planene helt fra starten, og holdbarheten står ikke tilbake for andre byggematerialer. Brannsikkerheten i moderne trehus er meget bra og det er positive helsemessige effekter, som ikke er fullgodt dokumentert enda. Det er helt innafor regelverket å legge opp anbudet slik at man får det mest klimavennlige materialet. Hadde man spurt lærere og elever, er jeg sikker på at de heller ville jobbet i en skole i tre enn en i betong. Lykke til med satsingen på skog og nye byggverk!

Rune Hedegart er prosjektleder Skogressurs i woodworks! og bosatt i Inderøy kommune