Nyheter

Høringsinnspill – Klimabaserte energikrav til bygg

Foto av: FotoKnoff
Direktoratet for Byggkvalitet har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)kommet med forslag til endringer i kapitlene 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17) og tilhørende endringer i kapitlene 5, 8 og 12 i byggesaksforskriften (SAK10) på høring.Klyngeleder Kjersti Kinderås har gitt et høringsinnspill. fristen for dette var 30. september.

 

Høringsinnspill – Klimabaserte energikrav til bygg 

Det vises til høringsforslag til endringer i kapitlene 9 og 14 i byggteknisk forskrift (TEK17) og tilhørende endringer i kap. 5, 8 og 12 i byggesaksforskriften (SAK10).  

WoodWorks! Cluster er en skog- og trebasert næringsklynge som fasiliterer industriell produksjon av bygg og trefiber med utgangspunkt i Midt-Norge, og gir med dette innspill til høringsutkastet. 

Klimagassregnskap som dokumentasjon for bygg må bidra til optimal materialbruk og de beste tekniske løsningene for å oppnå klimagassreduksjoner i byggenæringen. Derfor bør klimagassregnskap være uavhengig av energiforbruket i byggets levetid. 

 Når det gjelder å sette krav til nivå på klimagassutslipp, og ikke bare til at det skal dokumenteres, er det forståelse for de forholdene som er nevnt i høringsnotatet mht. at det mangler en del dokumentasjon for å kunne gjøre dette pr i dag. Det er imidlertid viktig at dette prioriteres framover, ikke minst på bakgrunn av at andre nordiske land har signalisert tidspunkt for dette. 

Trevirke brukt i bygg representerer en betydelig lagringseffekt av karbon i et byggs levetid. Med økt fokus på gjenbruk og ombruk vil denne lagringseffekten gå utover et byggs levetid, og på bakgrunn av dette bør det vurderes hvordan materialers lagringseffekt av karbon kan bli inkludert i beregningene. 

WoodWorks! Cluster støtter fokuset på gjenbruk og ombruk av bygningsmaterialer, samt at det legges opp til byggesystemer som gjør det enklere og mer effektivt å gjenbruke/ombruke materialer. 

 For øvrig vises det til Treindustriens høringsuttalelse sendt 29. september.  

 Med hilsen 
 Kjersti Kinderås 
Klyngeleder