Nyheter

Barkbiller på frammarsj

Sveriges landbruksuniversitet (SLU) har taksert skogskader fra barkbiller, og undersøkelsen viser en kraftig økning i angrepene. I perioden 1950 til 2017 ble totalt 10 millioner m3 skog skadet. De siste fire årene, fra 2018 til 2021, er 27 millioner m3 skadet. Bare i 2021 var skadenivået 8,2 millioner m3.

Prosjektleder for «Stoppa borrarna» ved Skogsstyrelsen betegner det som meget bekymringsfullt at man fortsatt registrerer disse skyhøye skadenivåene. Hun mener også det er uheldig at hele 80 % av den registrerte skadde skogen fortsatt står ved tidspunktet for kartleggingen. Denne skogen bør tas ut så fort som mulig for å unngå videre spredning, ettersom billene overvintrer i den angrepne skogen og svermer videre på våren. I Sverige jobber man med å finne tiltak mot billene. Men det er vanskelig å oppdage skadd skog tidlig nok etter angrepet, ettersom det tar tid før skaden blir synlige, med tanke på å sette inn tiltak. Billene angriper gjerne svekkede trær, for eksempel etter vindfelling eller tørkestress. Når populasjonen blir stor nok, kan de angripe og drepe trær som er relativt friske, eller til og med helt friske trær.

Status i Norge

Det settes ut fangstfeller i et nettverk i fylkene. Fangstfellene tømmes fire ganger i løpet av sesongen og man teller antall biller som er fanget. Fangsten rapporteres flere ganger gjennom sesongen og antall biller man finner i fellene danner grunnlag for en risikovurdering. Overvåkningen av barkebillepopulasjonen kan følges på Skogportalen. Det er nok rett å si at situasjonen ikke er så urovekkende i Norge som i Sverige på det nåværende tidspunktet, sjøl om det stedvis er økende angrep, særlig på Sør- og Østlandet. Etter den store vindfellinga på deler av Østlandet i høst, kan billepopulasjonen få gode muligheter til å formere seg. Det er derfor svært viktig å få ut vindfelt virke. Trøndelag har ikke de helt store angrepene og vurderes å lav risiko for større angrep.

På lang sikt vil en sunn og veksterlig skog være det beste tiltaket. Bruk av rett treslag på den aktuelle vokseplassen, god skogkultur, gjerne ha treslagsblanding, forhindre at marka blir vassjuk gjennom evt. bruk av grøfter og god skoghygiene ved å ta ut vindfall og andre skadde trær.

Hovedtiltaket i bekjempelsen av billene er å ta ut skadde trær så raskt som mulig. Her er en video som viser hvordan man kan avdekke angrep av barkbiller.