Nyheter

SKOGNÆRINGA JAGER ETTER FORBEDRINGER

Skognæringa er gjennomregulert. Foruten lover og forskrifter er næringen også opptatt av å følge både bransjestandarder og internasjonale standarder. Det dreier seg om å stadig jage etter forbedringer som skaper tillit hos kundene.

-Et viktig suksesskriterie er god planlegging av skogdriften i forkant, forteller Magnus Mestvedt, kvalitetsjef i Allskog.

Mye av oppmerksomheten i kvalitets- og forbedringsarbeidet går mot oppfølging av biologisk mangfold (nøkkelbiotoper), terrengtransport, avrenning, erosjon og kjøreskader.

-Selve skogdriften får derfor stort fokus i gjennomføring. Skog som krever spesiell tilpasning ved drift blir kartlagt på forhånd i driftsrapporten og alt av skogstandarder er lagt inn i sjekkpunktene. Vi avtaler også hvordan et område skal forynges i forkant, sier Mestvedt, som er spesielt opptatt av registrering av nøkkelbiotoper.

Mestvedt forteller at sertifiseringsordningene forutsetter at lover og forskrifter følges. Allskog baserer seg på PEFC standarden som så dagens lys i 1999. PEFC- standarden er tilpasset norske forhold, med tett involvering av alle interessegrupper som har meninger om forvaltningen av skogarealet for å fastsette standardene. Så godt som alt tømmer i Norge er sertifisert etter PEFC i dag.

-PEFC-standarden gir et godt utgangspunkt for å jobbe systematisk med feil og avvik. En grunnleggende tanke i PEFC er erkjennelsen av at det gjøres feil og at toppledelsen må involveres i arbeidet med å bruke avvik aktivt som grunnlag for forbedringsarbeid, avslutter Mestvedt.

Foto som ble presentert i foredraget til Magnus Mestvedt i seminar hos WoodWorks!Cluster 22.mars om sertifiseringssystemer i skognæringa med fokus på MIdt-Norge. (foto av foil med registrering av biotoper)