Nyheter

Hvordan bør Bionova ta form?

Samfunnets behov for å bli mer sirkulære og ivareta biologiske prosesser for å nå klimamålene gjør at Bionova nå ser dagens lys som pådriver. WoodWorks!Cluster har gitt innspill til Landbruks- og matdepartementet på hva slags kjerneoppgaver som bør legges til dette organet.

Foto av: Rune Hedegart

-Modell kan til en viss grad være Enova, som er godt etablert og svarer godt på oppdraget om å effektivisere energibruken og redusere klimagassutslippene fra bygg og samferdsel. Og ikke minst bidrar Enova til å løfte tekniske løsninger og skape oppmerksomhet i samfunnet rundt dette. Vi trenger et Bionova som har som oppdrag å få til tilsvarende på biologisk område, da med andre målsettinger enn Enova, forteller Kjersti Kinderås klyngeleder i WoodWorks!Cluster.

WoodWorks har gitt innspill på at Bionova skal bidra til å fremme og utvikle biologiske løsninger, og skape oppmerksomhet rundt dette. De mener det krever en tung satsing med en bredt sammensatt kompetanse og nødvendige økonomiske virkemidler.

-Biologisk produksjon og biologiske løsninger vil i de fleste tilfeller være første ledd i en verdikjede. Bionova bør derfor ha mandat i hele verdikjeden. Vi har også foreslått at det etableres et fond med friske midler, sier Kinderås, som mener hovedmålet bør være å øke de grønne næringenes bidrag til å nå FNs bærekraftsmål og være en viktig del av det grønne skiftet, der mulighetene innen hav, jord og skog utnyttes.

WoodWorks!Cluster har konsentrert innspillet om 4 punkter: 1) effektivt produksjon og bruk av de biologiske ressursene, 2) fornybare, sirkulære løsninger, 3) tverrfaglige/tverrsektorielle tiltak, 4)Bidra til å realisere jordbrukets klimaavtale med regjeringa og 4) FoU-støtte langt ute i TRL-skalaen for forskning.

-Det vi er svært opptatt av er at vi må bruke ressursene der de gir best mulig samfunnsnytte. De biologiske ressursene er begrenset og må brukes på en smartest mulig måte. Det er et mål å benytte trevirket lengst mulig opp i “verdipyramiden”. Men trevirke vil alltid gi grunnlag for et bredt spekter av produkter, vanligvis både i samme industribedrift, og ved å sende restråstoff/sidestrømmer videre til en annen bedrift med en annen produksjon. Derfor vil alltid produksjonen være en sammensetning av produkter, med tanke på volum og pris/verdi, forteller Kinderås.

Kinderås sier at verdipyramiden er satt opp med tanke på verdiskaping pr volumenhet. Den ville sett helt annerledes ut om den ble satt opp med tanke på dagens produksjonsverdier, der de største verdiene stort sett skapes der volumene er størst.

-For å øke verdien av treprodukter ytterligere, er det et mål i økende grad å levere ferdige løsninger, satt sammen av flere enkeltprodukter. Så er det også sånn at de nye løsningene ofte finnes i skjæringspunktet mellom dagens næringer. Et bionova må også gi insitamenter til samarbeid på tvers, sier Kinderås, som mener næringsklynger vil bli viktigere og viktigere i fremtiden.

I høringsforslaget har WoodWorks! framhevet at det gjennom stimulering av hele den biologisk funderte verdikjeden fra råstoffproduksjonen til ferdig produkt må på skapes nye produkter.

-Det foregår utrolig mye på dette området i dag og potensialet for å få til mer er stort, sier Kinderås som viser til prosjekter på fiske- og dyrefor fra tre der restproduktet lignin brukes i asfaltproduksjon, fossilfrie rørsystemer laget av restprodukter fra skogindustrien og tre som erstatning for plast.

-Bionova kan virkelig bidra til å sette fart på utviklingen. Ideen og skaperkraften ligger der i bedriftene, men alle krefter må bidra for å utløse muligheten, avslutter Kinderås.