Nyheter

WoodWorks!Kaken: SKOGPLANTER MIDT-NORGE PÅ KVATNINGEN BIDRAR TIL Å REDDE KLIMAET 

Hver måned deler næringsklyngen WoodWorks! Cluster ut WoodWorks-kaken til en aktør eller person som har gjort seg bemerket som fremmer av utvikling i skog- og trenæringen. Oktober-kaken går til Overhalla-bedriften Skogplanter Midt-Norge AS. De har over flere år har utmerket seg som en seriøs og ansvarlig  aktør i skogbruket, og som sentral i skogens mulighet til å bidra til å redde klimaet. 

Foto av: Guro Angell Gimse

Fotosyntesen er verdens viktigste prosess og uten planting av nye trær vil vi ikke få til det grønne skiftet. Skogplanter Midt-Norge gjør en formidabel jobb for å sikre framtidige generasjoner klimagevinst og skogressurs. De fortjener en kake og vel så det, sa Kjersti Kinderås, leder av WoodWorks! Cluster.

Jo Magne Tyldum, daglig leder i Skogplanter Midt-Norge og Kjersti Kinderås klyngelder i WoodWorks!

Under tildeling av kaken snakket gjestene om hvorfor det ikke er flere som løfter debatten rundt økt planting av skog som klimabidrag.

-Skogen binder over 50% av alle klimagassutslipp i Norge og i Trøndelag fanger den alt av utslipp i regionen og vel så det. Potensialet for skogen til å bidra mer er stort, sa Hege Kristin Kværnø Saugen, ordfører i Overhalla, som var tilstede for å løfte fram Skogplanter Midt-Norge.

Per Olav Tyldum, stortingsrepresentant, Hege Kristin Kværnø Saugen, ordfører i Overhalla, Jo Magne Tyldum, daglig leder SKogplanter Midt-Norge

Tilstede på arrangementet var også stortingsrepresentant Per Olav Tyldum som fortalte at han brukte trontaledebatten på Stortinget i høst til å oppfordre salen til å debattere skog mye mer.

-Norge har et høyt opptatt av Co2 i sine skoger blant annet på grunn av den store skogreisingen etter krigen. Skogen bidrar også for klimaet ved at tre kan erstatte typisk oljebaserte produkter og forlanger lagring av karbon i mange spennende produkter, sa Per Olav Tyldum som også er opptatt av at vi får et reglement for planting og utvinning av skogressurs som er bærekraftig.

-Eu kommisjonen foreslår nå å øke opptaket av Co2 i skog på en måte som kan føre til sterk reduksjon i hogsten. Et slikt reglement vil hindre grønn verdiskaping i landet vårt. Skal vi også lykkes med industrisatsing basert på skog i Norge må vi sørge for forutsigbar tilgang på råstoff. Vi må jobbe for å få flere klimavennlige produkter fra skogen, ikke færre, sa Per Olav Tyldum som er tydelig på at norske myndigheter må ta en aktiv rolle i forhandlingene med EU om regelverket.

Kjersti Kinderås, klyngelder WoodWorks!, Per Olav Grande, seniorrådgiver Skogplanter Midt-Norge, Per Olav Tyldum, stortingsrepresentant

Skogplanter Midt-Norge produserer planter til skogbruket i Midt-Norge med utgangspunkt i Kvatninga i Overhalla. De har også et utleveringssted i Melhus. I tillegg til produksjon av gran, lavlandsbjørk og fjelledelgran, satser de også på flere utviklingsprosjekter innen digitalisering, logistikk og automasjon. Dette er også del av begrunnelsen for tildelingen av WoodWorks-kaken.

-Vi setter pris på oppmerksomheten fra WoodWorks! Cluster. Vi har ambisjoner om å være en forutsigbar og samtidig nytenkende aktør som sikrer at skogen kan få fortsette å være den bidragsyteren den er for fangst og lagring av Co2, sa Jo Magne Tyldum, daglig leder i Skogplanter Midt-Norge.

Per Olav Tyldum, Jo Magne Tyldum, Kjersti Kinderås, Per Olav Grande, Erlend Grande og Erling Arvid Gartland ( styreleder Skogplanter Midt-Norge)

-Dette er en fornybar ressurs som kan bidra til å erstatte alt som lages av olje. Men skogen fornyer seg ikke av seg selv. Skogplanter Midt-Norges innsats er uvurdelig for å få til både replanting etter hogst og påskoging på områder som egner seg for ny skog, fortalte Kinderås.

Flere av feltene som er kontrollert av statsforvalteren for foryngelse (replanting etter hogst) har et lavere plantetall enn anbefalt.

-Her må vi som næring ta tak. Skogplanter Midt-Norge har over tid ligget på en årsproduksjon på 5-5,5 mill planter. Vi har et klart mål om å produsere mer og sikter mot 7 mill planter innen 2025. Etterspørselen øker, så dette får vi til, sa Jo Magne Tyldum.

Produksjonsarbeidere i Skogplanter Midt-Norge