Nyheter

Vellykket webinar om skog og klima i regi av Nordic Green Business Forum

Mange interesserte tilhørere møtte opp da Nordic Green Business Forum inviterte til webinar om Skog og klima den 12.desember. Tekniske arrangører var LRF Skogsägarna, Lantbrukarnas Riksförbund fra svensk side, og WoodWorks! Cluster fra norsk side.

Målet med webinaret var å løfte kunnskapen rundt sentrale punkter knyttet til skogen og skogbrukets klimaeffekter. Vi veit at skog i vekst tar opp CO2, og så lenge tilveksten er større en avvirkningen blir det et netto opptak. I Norge er dagens situasjon at skogen netto binder rundt 50 % av alle de menneskeskapte klimagassutslippene hvert år. Men fra visse hold stilles det spørsmål ved hva nettoeffekten egentlig er, ettersom det er mye lagret karbon i jordsmonnet, og noen tror skogsdrift påvirker dette i sterk grad.

Forskerne som holdt innlegg på webinaret var krystallklare på at skogbruk er svært klimavennlig, det er lite karbon som «lekker ut» i forbindelse med skogsdrift og evt. markberedning. Ved å sammenlikne ganske urørte boreale skoger med områder der det drives ekstensivt skogbruk og Norden, der det drives intensivt skogbruk, viser forskningen at CO2-opptak og lagring er langt størst i nordisk skogbruk. I dagens situasjon er det faktisk et netto utslipp i de urørte skogområdene, mye på grunn av skogbrannintensiteten.

Videre kan vi sette inn tiltak i skogbruket som øker opptaket av CO2 ytterligere, slik som tettere planting og gjødsling rundt ti år før foryngelseshogst. Slik gjødsling har små miljømessige konsekvenser, og utslipp av klimagasser fra produksjon og distribusjon av gjødsel er svært lavt i forhold til den positive effekten av økt opptak.

Disse innleggene ble holdt på webinaret:
  • Om rapporten «Sustainable boreal forest management», Peter Høgberg, SLU.
  • Jordkarbon. Fokus på markberedning og noe om hva skjer rundt hogsttidspunktet, Monika Strömgren, SLU/Skogforsk.
  • Klimavennlig skogproduksjon, inkludert tettere planting og gjødsling, Kjersti Holt Hanssen, Nibio.Tilgang til opptak fra webinaret vil bli å finne på Nordic green business forum sine hjemmesider.
Se foredragene fra webinaret her

Klimavennlig skogproduksjon Kjersti Holt Hanssen
Markberedning och kolförrådet Monika Strömgren
Sustainable boreal forest management Peter Høgberg

Les mer om Nordic Green Business Forum.