Nyheter

Gjødsling av skog kan være veldig lønnsomt

Det gis 50 % støtte, ettersom det er et klimatiltak

Ved å gjødsle den rette skogen i riktig alder, kan man øke tilveksten en god del fram mot hogsttidspunktet, noe som gir god økonomi for skogeier og er et effektivt tiltak for å øke opptaket av CO2. Det er liten risiko ved tiltaket og det påvirker miljøet i liten grad.

Hva er rett skog og tidspunkt for å gjødsle? Man bør gjødsle omtrent ti år før bestandet er tenkt hogd. Den positive effekten av gjødslinga varer i rundt 10 år, så den er viktig å få med seg før man hogger. Et viktig moment er også at det ikke skal ta for lang tid fra investeringen til man høster gevinsten, med tanke på å få god forrentning.

Det er mest lønnsomt å gjødsle og dermed øke tilveksten på skog av god kvalitet. For at skogen skal ta opp og utnytte den tilførte næringen, bør arealet ha relativt tett skog. Best effekt får man ved å gjødsle middels og gode boniteter av gran og furu. De svakeste bonitetene er mindre aktuelle å gjødsle fordi muligheten for tilvekstøkning er mindre. Man bør ikke gjødsle bestand som har mer enn 20 % innblanding av løvtrær. Skog med mye råte bør man også holde seg unna.

Bestillingsfrist for skoggjødsling er 1. mars. Søknadsfristen på tilskudd er 15. september. Her kan du lese mer om tilskuddsordningen hos Landbruksdirektoratet.

I et slikt skoglandskap finnes det helt sikkert flere felt som egner seg for gjødsling!

Man bør vente noen år etter at skogen evt. er tynnet før man gjødsler for at den skal stabilisere seg. Gjødsling gir en økt vekst i barmassen, noe som forrykker topp/rot-forholdet. Av hensyn til miljø, skal man ha en buffersone mot vann og bekker/vassdrag. Gjødsling kan gi sviskader på moser, men undersøkelser viser at det er få negative miljøeffekter, så lenge gjødslet ikke havner direkte i vann.

Les mer om skoggjødsling og se videoer om temaet fra bl.a. Skogkurs hos Yara.

Her finner du informasjonen Skogkurs har om skoggjødsling.