Nyheter

Hvorfor hogges en del av skogen i for ung alder?

Spørreundersøkelse utført av Nibio

Foto av: WoodWorks!

Helmer Belbo ved NIBIO Steinkjer har, sammen med NIBIO-kollega Aksel Granhus, undersøkt motivene for hvorfor skogeiere velger å hogge skogen tidligere enn det som anses som optimalt, ut fra vekst, økonomisk utvikling og CO2-opptak. De kontaktet både skogeiere, skogbrukssjefer og virkeskjøpere (skogbruksledere) over hele landet. I alt deltok 1 254 skogeiere, 112 virkeskjøpere og 146 skogbrukssjefer i undersøkelsen.

Les oppslag og finn rapport om undersøkelsen hos Nibio her.

Helmer sier at undersøkelsen viser at de viktigste årsakene til for tidlig hogst oppgis å være skoghelseproblemer, endringer i arealbruk og nabodrift (når skog hogges i nærheten, og skogeier får utført hogsten fordi hogstlaget er tilgjengelig i området).

Nibio skriver at “andelen skogeiere som ønsker å omdisponere hele eller deler av hogd areal til jordbruksformål var seks prosent på Østlandet, tolv prosent på Sørlandet og 19-24 prosent på Vestlandet og nordover. Ved tidlig hogst var omdisponering motivet for hogst i så mye som halvparten av hogstene i Trøndelag og Nord-Norge, ….”

For de som hogger ung skog betyr tiltaksforslagene i skogbruksplanen, tømmerpris og driftsforhold mindre enn for de som hogger hogstmoden skog.

Skogkurs har laget en veileder og kalkulator for å vise det økonomiske tapet ved å hogge skogen i for ung alder. Det skal være betydelig skade i bestandet før det er lønnsomt å hogge og starte på ny omdrift.

Veilederen inneholder to meget illustrative, korte videoer som forklarer forhold det er viktig å være klar over ved valg av hogsttidspunkt. Her er det noe å lære for alle, også de som har skogutdannelse og lang fartstid i skogbruket!: Du finner dem og mer informasjon i dette oppslaget hos Skognæringa Kyst.

Les også relatert oppslag hos Skognæringa Kyst om årsaker til at det for ofte ikke plantes etter hogst.