Nyheter

Innlegg i Norsk Skogbruk om skogen i det grønne skiftet

Oppsummerer mange av mulighetene og en del av utfordringene

Foto av: WoodWorks!

Vi er helt sikre på at aktivt skogbruk og utnyttelse av skogressursene i samfunnets tjeneste er en svært viktig del av det grønne skiftet. Det er forunderlig at samfunnet ikke er mer oppmerksom på mulighetene og legger bedre til rette for å utnytte disse, til tross for aktiv informasjon til allmennhet og politikere fra næringa gjennom mange år.

Hans Lauvstad har et meget godt og velfundert innlegg i Norsk Skogbruk, der han får fram mulighetene på en lett forståelig måte.

I tillegg til det som skjer i skogen, som Lauvstad har fokusert mest på, kommer den store klimaeffekten og verdiskapingen som kommer av foredlingen av tømmeret og bruken av produkter av/fra tre i samfunnet.  Det er helt avgjørende at hele verdikjeden sees i sammenheng, noe vi jobber med i WoodWorks!

For å oppnå den store effekten av å foredle tømmer og bruke treprodukter, så må vi ta vare på og videreutvikle den treforbrukende industrien. Vi eksporterer i dag alt for mye tømmer fra Norge. Heldigvis har vi en fullstendig verdikjede i Midt-Norge, som foredler mye mer tømmer enn det hogges i regionen.

Les Hans Lauvstad sitt innlegg i Norsk Skogbruk her.