Nyheter

Nye analyser fra Rambøll viser stor klimaeffekt av å bygge i tre, og det gir dessuten best økonomi

Analyser fra danske byggeprosjekt

Foto av: Knut Magnar Sandland/WoodWorks!

Rambøll har utarbeidet helt nye LCA-analyser for seks konkrete byggeprosjekter i Danmark. Det dreier seg om seks ulike typer bygg; enfamiliehus, etasjebolig, produksjonshall, rekkehus, kontor og institusjon. Konklusjonen er at det er varierende, men stor reduksjon i klimagassutslipp ved å benytte trebaserte byggematerialer, i stedet for andre materialer som betong og stål.

Det er funnet besparelser på opp til 39 %. Størst effekt finner Rambøll for mindre hus og naturligvis større jo mer av bygget som lages i tre. De skriver: “For alle seks cases opnås den største samlede besparelse i Trinn 4, hvor konstruktioner, beklædning og isolering er udskiftet med træbaserede produkter hvor muligt.”

Også prismessig kommer trehusene best ut i Rambølls analyse. Men de understreker at det er prisfølsomt, slik at det kun kan sees på som indikasjoner. De skriver: “Resultaterne indikerer, at man ved overgang til træbaserede materialer kan oppnå en kostnadsbesparelse, samtidig med at man kan oppnå CO2e-reduktion.”

Resultatene vil nok i stor grad kunne være relevante også for norske forhold.

Les rapporten “CO2-besparelser og omkostningseffektivitet ved træbyggeri” her.