Nyheter

ARENA SKOG Fellessamling – første prosjektår tilbakelagt!

Det har nå gått ett år siden Skognæringa i Trøndelag fikk ARENA-status -ved ARENA SKOGs fellessamling i slutten av oktober fikk vi et innblikk i hva som skjer.

Foto av: FotoKnoff

Tre skaper framtiden

Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet, Lars Jacob Hiim (H), innledet fagseminaret med et innlegg om regjeringens politikk for en konkurransedyktig skog- og trenæring. Parisavtalen har gitt mange klimakrav som må følges opp. Regjeringen er derfor opptatt av å satse på denne næringa for å få en grønn utvikling, samt økt omsetting og sysselsetting. Deretter fikk vi et interessant innlegg fra Morten Leander Johansen, daglig leder i Splitkon Limtreprodukter, om massivtre-fabrikken de nettopp har begynt å bygge på Åmot. Fabrikken skal stå klar i 2018, og plasseringen på Modum gir stor tilgang på råstoff av høy kvalitet. Det er mye snakk om det grønne skiftet, men det hadde vært fint med flere resultater. For å få til dette trengs det like mange insentiver innenfor skog- og trenæringa som det har vært innenfor satsing på el-biler i Norge.  

Lars Jakob Hiim (Statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet) og møteleder Randi Dille (Skogselskapet i Trøndelag). Foto av: FotoKnoff

Nye muligheter og løsninger med bruk av tre

ARENA SKOG har gjennomført første prosjektår og det ble presentert noen smakebiter på hva som foregår og hva som diskuteres. Tom Helge Stubbe fra Kjeldstad Trelast fortalte om utviklingen av den nye K-bjelken, K-bjelke Plus. Denne er nettopp lansert, og er en sterkere versjon av den gamle K-bjelken. Alle K-produktene til Kjeldstad produseres lokalt av kortreist tømmer.

Pasi Alto, daglig leder ved NTNU Wood snakket om muligheter ved integrerte digitale forretningsmodeller. På NTNU Wood har vi nå utviklet en matematisk modell som generer alle delene av et bygg. Med elever fra Saupstad ungdomsskole har vi hatt et prosjekt der vi laget en benk på denne måten.

Hilde Sætertrø orienterte om NHOs «Nasjonalt program for leverandørutvikling». I dette programmet jobber vi for at det offentlige i størst mulig grad skal velge miljøvennlige løsninger i sine bygg. De offentlige byggherrene må pushes fra mange sider, for at dette skal lykkes. Dette kan næringa bidra til. Sætertrø lanserte en idé om å få i stand en omvendt dialogkonferanse («Treleverandører søker bygg»), der lokale leverandører forteller hva de kan tilby og hvilke rammer de trenger for å delta i ulike byggeprosjekt.

Nye muligheter innenfor eksisterende, og aktuelle produkter med Fiber som råvare

Lars Johansson og Gary Chinga Carasco ved RISE PFI, viste hvilke nye muligheter som finnes innenfor eksisterende og aktuelle produkter med fiber som råvare. MMK FollaCell lager CTMP for bruk i kartong. Etterspørselen etter dette har virkelig økt de siste årene, spesielt fra det asiatiske markedet, fortalte Lars Johansson, som også er delprosjektleder innenfor utviklingsområdet Fiber i ARENA SKOG. Videre fikk vi høre litt om TempSens-prosjektet ved Norske Skog Skogn. Dette treårige prosjektet har som mål få til bedre prosess-styring i papirproduksjonen, og det har nå blitt utviklet teknologi som muliggjør dette. Man vil slik få et lavere energiforbruk og 50 % mindre prosessvariasjon. Gary Chinga Carasco snakket videre om biokompositter, og hvilke muligheter treforedlingsindustrien har innenfor dette feltet. Jeg ser det som min oppgave å danne ei bru mellom treforedlingsindustrien og plastindustrien. Plast kan forsterkes av tre. Det er også mulig å bruke bioplastikk og trefibre som erstatning for oljebasert plast.

Morten Leander Johansen, daglig leder i Splitkon Limtreprodukter, snakket om den nye massivtre-fabrikken de er i gang med å bygge på Åmot.

Aktivt skogbruk gir mer kortreist tømmer og bedre klima

Helmer Belbo fra NIBIO viste oss nye løsninger for terrengtransport av tømmer på bæresvak mark. En svært stor andel av skogsdriften trenger vinterføre, med de metodene vi bruker i dag. Når det nå nesten ikke er frost om vinteren, gjør dette at denne andelen er utilgjengelig for drift. Men det er nå utviklet en ny lassbærer (Ontrack) i et internasjonalt prosjekt, som har større bæreevne enn tidligere modeller. Et annet virkemiddel vi er i gang med å utvikle er et markfuktighetskart. Høy markfuktighet i løsmasser gir lav bæreevne, og dette er det nyttig å ha oversikt over.

Refleksjonsrunde rundt skognæringas fornyelse og grunnlag for økt vekst. F.v. Kjetil Løge (markedsdirektør i Skogbrand), Snorre Furberg (adm.dir. Allskog), Gisle Tronstad (adm.dir. InnTre), Amund Saxrud (adm.dir. Norske Skog Skogn) og Vigdis Harsvik (adm.dir. Innovasjon Norge Trøndelag).

Effektive veger og transportsystemer gir mer kortreist tømmer

Videre fortalte Ole Bakke (Allskog og ARENA SKOG) om resultatene fra prosjektet «Flaskehalsanalyse», der flaskehalser på offentlige vegnett har blitt kartlagt i ti kommuner. Materialet er nå ferdigstilt og det er gitt støtte til et videre arbeid med midler fra Fylkeskommunen. Resultatet viser at fylkesvegene ennå har en del flaskehalser i form av bruer, og at flest hindringer ligger i kommunevegnettet. Ofte er det stor mangel på forståelse og kunnskap om dette i kommunesektoren.

Skognæringas fornyelse og grunnlag for økt vekst

Fagseminaret ble avrundet med en refleksjonsrunde ledet av Kjetil Løge, markedsdirektør i Skogbrand. Her deltok Vigdis Harsvik (Innovasjon Norge), Aamund Saxrud (Norske Skog), Gisle Tronstad, (InnTre) og Snorre Furberg (Allskog). Temaet var «Skognæringas fornyelse og grunnlag for ny vekst».  Her ble bl.a. politikkens rolle for skognæringa diskutert. Det ble nevnt at det er viktig med en dialog med politikerne da rammebetingelser og investeringer er svært viktige for denne sektoren, spesielt med en økende internasjonal konkurranse. Det ble også påpekt at det er muligheter for å samarbeide med andre næringer om politisk påvirkning, f.eks. ift. bedrede vilkår for transport.

Tord Lien, regiondirektør i NHO Trøndelag, holdt et innlegg omkring skogindustriens muligheter i lavutslippssamfunnet. Foto av: FotoKnoff

Powepoint-presentasjoner fra begge dagene, og innlegg i Trønder-Avisa om seminaret, finner du her:

Velkommen, ved Knut Dreier, leder for styringsgruppa for ARENA SKOG

Fra idéfase, via frem og tilbake, til realisering av massivtrefabrikk i Modum, ved Morten Leander Johansen, daglig leder Splitkon Limtreprodukter

Produktutvikling- en genial idé eller bare hardt arbeid? ved Tom Helge Stubbe, Kjeldstad Trelast AS

Er arkitekten den nye produksjonsplanleggeren? Muligheter ved integrerte digitale forretningsmodeller, ved Pasi Aalto, daglig leder NTNU Wood

Det offentlige som pådriver for bærekraft og lokal verdiskapning, ved Hilde Sætertrø, NHO, Nasjonalt program for leverandørutvikling

Tre skaper framtiden og MMK FollaCell skaper framtid for tre, ved Lars Johansson, ARENA SKOG og RISE PFI

Biokompositter – nye muligheter for treforedlingsindustrien, ved Gary Chinga Carrasco, RISE PFI

Reduksjon i energiforbruk ved raffinering ved bruk av temperatursensorer, ved Lars Johansson, RISE PFI

Nye løsninger for terrengtransport av tømmer på bæresvak mark, ved Helmer Belbo, NIBIO

Får vi resultater av flaskehalssatsinga, ved Ole Bakke, ARENA SKOG og Allskog

Skogindustriens muligheter i lavutslippssamfunnet –grønn konkurransekraft, ved Tord Lien, regiondirektør, NHO Trøndelag

ARENA SKOGs utvikling og målsettinger, ved prosjektteamet

Oppslag i Trønder-Avisa om fagseminaret

Deltakerne i ARENA SKOG etter deltakermøtet. Foto av: FotoKnoff

Samling for deltakerne i ARENA SKOG

Regiondirektør i NHO Trøndelag, Tord Lien, innledet deltakermøtet dagen etter med et innlegg om skogindustriens muligheter i lavutslippssamfunnet. To ting kommer til å ramme norsk industri i årene som kommer; eldrebølgen og mindre olje og etterspørsel etter denne. Oljeressursene våre er allerede halverte og 1/3 av gassen er brukt opp. Andre næringer blir da viktige, og vi bør satse på noe vi allerede er gode til. Dette gjelder bl.a. skognæringa i Trøndelag, som har en lang tradisjon og god konkurransekraft.

Prosjektteamet ga en status-oversikt etter første prosjektår. I alt 17 prosjekt er avsluttet og 40 prosjekter pågår. Dette inkluderer både små forprosjekt og større prosjekt.

Det hele sluttet med en presentasjon av ARENA SKOG sett gjennom Sven-Erik Knoffs kamera. Han har i høst fotografert og filmet skog- og trenæringa i Trøndelag og resultatet var storslått!