Nyheter

Bygg skogsveg- tjen penger!

Ny veiledningsfolder for skogsvegbygging i Trøndelag

Skogsvegbygging er en prioritert oppgave i Arena Skognæringa i Trøndelag og behovet for opprusting av gamle veger og bygging av nye skogsveger for å få tilgang til hogstmoden skog de neste tiårene er stor.

Veilederen er et tiltak for å bygge opp mer kunnskap om skogveibygging samt gi konkret informasjon og tips omkring byggeprosess.

Folderen er utarbeidet av skognettverkene i Namdal og Innherred i samarbeid med Fylkesmannen i Trøndelag på oppdrag fra ARENA Skog, med økonomisk støtte fra Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen Trøndelag.

Veilederen gis ut både i digital- og papirversjon.

Her er folder med oppdaterte linker.

Ny vegfolder med linker_oktober2019