Nyheter

Valgkampmøte om skognæringspolitikk

Fremtiden ligger i skogen - visjoner for bærekraftige samfunn

Skognæringa i Trøndelag inviterer for 8. gang til valgkampmøte. Møtet avholdes hos Norske Skog Skogn den 22.08.2019 fra 12:00 til 15:00.

Skognæringa har blitt et symbol på fremtiden

Verden etterspør stadig flere løsninger av skog og tre. Skognæringa i Trøndelag har særlige forutsetninger for å møte denne etterspørselen gjennom å være en komplett skog- og treklynge, samt at vi har etablert innganger i nye verdikjeder og samarbeid med verdensledende FoU miljøer. Skogklyngen med utgangspunkt i Trøndelag løfter blikket og ambisjoner internasjonalt og leder an i utvikling og kommersialisering av bioøkonomien. Skognæringa har gått fra å være en tradisjonsrik næring med lang historie til å bli et symbol på fremtiden. I tillegg til at vi kan firedoble omsetningen og øke verdien pr. stokk har tre potensial til å bli ett av Norges mest effektive og rimelige klimatiltak.

I lys av dette har vi ambisjoner om å gå fra Arena Skog til et høyere klyngenivå: Arena PRO med nye mål og muligheter og styrket innsats. Nytt navn på klyngen vil bli presentert for første gang!

Foto: FotoKnoff / Arena Skog
Skognæringa i Trøndelag – en velfungerende og komplett næringsklynge

På møtet blir det presentert muligheter med bruk av tre som klyngen jobber med. Ellers blir paneldebatten med listetopper for alle de politiske partiene en hovedsak på møtet. Tema blir derfor hvordan politiske partier i Trøndelag kan og vil legge til rette for utvikling av skognæringa. 

Skogpolitikken er nasjonal, men utøves regionalt og lokalt, og handler om å utnytte de bærekraftige potensialene i våre store og økende skogressurser. Næringa har flere verdikjeder som alle bruker råstoff fra det samme treet og som derfor er gjensidig avhengig av hverandre. Dette er en bærekraftig framtidsnæring da råstoff fra skogen i praksis kan erstatte alle produkter vi får fra oljen, samt inngå i andre produkter som f.eks. kompositter, byggematerialer og fôr. Gjennom innovasjon og forskning finnes stadig nye anvendelsesområder.

Fra Arena Skog til Arena PRO

Prosjektet Arena Skognæringa i Trøndelag (Arena Skog) ble i sterk konkurranse med andre næringer tatt opp i det nasjonale Klyngeprogrammet i 2016 og står nå foran et nytt løft i utviklingen, gjennom søknaden til Arena Pro. 

Klyngens hovedmål for den kommende prosjektperioden (2020-2025) er å bidra til å identifisere kommersielle muligheter innen bioøkonomien, støtte bedriftenes evne til å utnytte disse og således skape ytterligere vekst i eksisterende og nye verdikjeder.

Klyngens satsing bygger på den sterke samhandlingskulturen i Trøndelag, hvor det fylkespolitiske engasjementet har vært helt avgjørende. En god framtid krever politisk oppmerksomhet, prioritering og felles innsats i det grønne skiftet.

Informasjon om program og påmelding til valgkampmøtet finner du i aktivitetskalenderen til Arena Skog.