Nyheter

Skogen gir store klimamuligheter

«Fotosyntesen er kanskje jordas aller mest grunnleggende prosess, fordi den omdanner uorganiske stoffer, CO2 og vann, til organisk materiale, ved hjelp av energi fra sollyset», sier Rune Hedegart, prosjektleder i WoodWorks! Cluster. Han forteller videre at karbonet fra CO2 lagres i planta, mens oksygenet kommer ut av prosessen.

I klimasammenheng er fotosyntesen som skjer i trær svært viktig, fordi trær er de eneste vekstene som lagrer karbon fra CO2 i mange år. Karbonet blir lagret også i de treproduktene vi omgir oss med, som hus bygget i tremateriale. Først når treet eller treproduktet brenner eller råtner frigis karbonet igjen, i form av CO2.

«Trematerialer erstatter bruk av andre produkter, som stort sett fører til langt høyere klimagassutslipp i sin produksjon, slik som plast, stål og betong» forteller Hedegart.  Denne såkalte substitusjonseffekten er stor og evigvarende, som FNs klimapanel skriver. Dette fordi effekten er at et utslipp faktisk ikke skjer.

Klyngen WoodWorks! tar opp skogens muligheter i klimasammenheng på et webinar tirsdag 4. mai. Da vil det fra forskerhold bli gitt en innføring i hva den norske skogen faktisk tar opp og lagrer av CO2/karbon og hvilken substitusjonseffekt dette gir gjennom bruk av trevirket fra avvirkningen. Videre blir det forklart hvordan disse faktiske størrelsene regnes inn i henholdsvis det norske og svenske klimagassregnskapet. Det vil bli forklart hvordan politiske avtaler som er gjort i EU ligger bak, for det er kun en del av det faktiske opptaket som kan regnes inn.

Selv om trevirke er en klimavinner, er ikke alt perfekt. Ettersom rivingsavfall i tre er lett å utnytte til varme, blir dette i all for stor grad brent opp. På webinaret vil det bli sett på mulighetene til å utnytte gamle byggematerialer videre, «sirkulært», før de en eller annen gang havner i fyrkjelen, og for andre gang substituerer andre energikilder.

Se opptak av det svært interessante webinaret og presentasjonene som ble vist her.