Nyheter

Tre er det viktigste materialet som finnes for å forhindre global oppvarming!

Dette er ordene Victor Norman brukte da han holdt innledningsforedraget på webinaret skogklyngen WoodWorks! arrangerte 7. mai. Han brukte foredraget til både etisk og reint økonomisk å argumentere for å ta sterke grep i klimaarbeidet.

Og til det mener han aktiv bruk av skogens muligheter er veien å gå, og at vi snarest og i mye større grad enn i dag må erstatte fossilbaserte produkter med fornybare. «Det er veldig enkelt; vi må kutte karbonutslipp og fylle de naturlige karbonlagrene», sa Norman, og trakk fram oppbygging av skogressursen og lager i treprodukter som trehus og bøker som eksempler. Han sa i klare ordlag at det er mye bedre og smartere økonomisk å bygge hus i tre og lagre karbon på den måten, enn å bruke milliarder på å fange CO2 fra betongproduksjon, for deretter å bygge hus i betong.

Det er allerede, eller vil høyst trolig bli, lønnsomt å investere innen skognæringa. Og det må bli enda mer lønnsomt for at vi skal redde verden, var Victor Normans klare beskjed. Se hele innlegget her:

Og at det er i ferd med å bli svært lukrativt å satse på den grønne verdiskapingen fra skogen, kunne Oskar Lindström, som er aksjeanalytiker i Danske Bank, og Johan Freij, som er områdesjef for skog og landbruk i samme bank, skrive under på i sine foredrag. De presenterte en eventyrlig utvikling i prisene for byggematerialer i tre, både i Europa, men særlig i USA. Dette kommer vesentlig av stor etterspørsel, men også fordi klimavennlige og grønne produkter blir mer og mer verdsatt. Også den øvrige skogindustrien er på rask vei opp fra den bølgedalen de har vært inne i siden finanskrisa. Dette gir seg videre utslag i at skogeiendommer er langt mer etterspurt fra investorer og derfor blir høyere priset enn for noen år siden.

Roald Sand fra Sintes viste i sitt innlegg at det er en positivt utvikling i den norske skognæringa totalt sett. Men Midt-Norge skiller seg klart ut i positiv retning, med 17 % økt verdiskaping i tiårsperioden 2008 til 2018, mot 2 % totalt for landet. «Dette er en effekt av at man har en komplett verdikjede i Midt-Norge», sier Sand.

Alle innlederne på webinaret var skjønt enige om at skogen er og bør være på vei inn i en ny gullalder.

Se hele opptaket av det svært interessante webinaret og presentasjonene som ble vist her.