Nyheter

ARENA SKOG kjører for fullt

Skognæringa i Trøndelag fikk sommeren 2016 ARENA-status. Det er nå et halvt år siden prosjektoppstart, og godt over 40 FoU-prosjekter er på gang.

Klyngeutviklingsprosjektet har nå vært i gang i et halvt år, og i den forbindelse ble det arrangert fellessamling for ansatte, styringsgruppa og samarbeidspartene 20. – 21. april på Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal. Dag 1 var et seminar med tre hovedtemaer:

  • Utvikling av bioøkonomien gjennom klyngesamarbeid.
  • Klyngeutvikling og innovasjon.
  • Fornyelse og grunnlag for ny vekst.
Karin Øyaas, forskningssjef i PFI og møteleder Gisle Tronstad, administrerende direktør i Inntre.

Rune Johnsen ved Kjeldstad Holding oppsummerte dagen omtrent slik:

ARENA SKOGs visjon er at vi skal ta en ledende rolle i utviklingen av bioøkonomien. Det krever et tett samarbeid mellom næringa, FoU-miljøene og det offentlige. Unni Streinsmo, tidligere direktør ved SINTEF, understreker betydningen av at forskningsmiljøene er tett på bedriftene. Som Unni sa, og vi har erfart: nettverks- og relasjonsbygging tar lang tid, men det gir resultater. Det vi skal få til er ikke mulig uten at vi har med forskninga og er kunnskapsbaserte, slik at vi har et solid grunnlag for vår næringspolitikk.

Hva har vi i Midt-Norge? Vi har skog, næringsaktører, lakseproduksjon og landbruk med behov for fôr. Og det er ikke lenger noe som heter avfall -alt skal kunne brukes på nytt, og alle sidestrømmer kan utnyttes. ARENA SKOG er en del av løsningen! Og vi har gjort mye riktig, også ifølge Jon Sandvik, seniorrådgiver i SINTEF, med erfaringer fra NCE Raufoss. Istedet for å tro at vi skal greie «alt» på tre år, har vi valgt ut fire tema som vi jobber med; skogressursene, infrastruktur, fiber og bygg.

Som divisjonsleder Hildegunn Norheim fra NIBIO viste, er Trøndelag det første fylket i landet som får på plass heldekkende informasjon om skogressursene gjennom den nye kartbasen SR16, dette gir oss også et fortrinn. Dette er sammenstilling av “big data” fra kartbaser. Pasi Alto fra NTNU Wood holdt en fremstilling av hvordan samling og sammentilling av “big data” i andre sammenhenger kan gi automatisering og industriutvikling – utrolig spennende utviklingsmuligheter ligger her.

På Skogn er Biokraft sin satsing den største satsinga på flytende biogass i hele verden, enn så lenge. Et anna fortinn vi har, er sterke og internasjonale forskningsmiljø, med lang erfaring fra samarbeid med forskningsmiljø i Europa og resten av verden. Her har også Papir og fiberinstituttet ved forskningsmiljøet på Gløshaugen mange spennende prosjekter på gang knytta til skogbasert råstoff. Som Karin Øyås viste, finnes mye av teknologien, utfordringen er knyttet til å gjøre den kostnadseffektiv nok.

Dag 2 av seminaret diskuterte deltakerne i gruppene Bygg, Fiber og Skog.

Hva viser de andre klyngeerfaringene? Vi må bygge tillit og samarbeid, være spisse på satsningene og få opp suksess-historier tidlig. Utviklinga av samarbeidet mellom aktørene i næringsklyngen hadde gjennom arbeidet i Skognæringa i Trøndelag kommet langt da vi søkte om ARENA-status i 2016. Den vanskelige fasen for skognæringa i vår region var i 2004, da forumet ble etablert. Nå er det brukt mer enn ti år på å bygge samarbeid og tillit. Det blir da lettere å tenke langsiktig og se framover. På den måten er ARENA SKOG-prosjektet i fase 2 allerede, og har et bedre utgangspunkt enn tilsvarende ARENA-prosjekter. Etter et halvt år med ARENA-status har vi allerede over 40 prosjekter som enten er i gang eller under oppstart. ARENA SKOG kjører nå for fullt, og det ligger godt til rette for en spennende utvikling i åra som kommer!

Denne nyheten er hentet fra kystskogbruket.no.

Foredragene fra fellessamling 20.4. -kort oppsummert

POWER-POINT PRESENTASJONENE:

Unni Steinsmo. Skognæringa som viktig del av den sirkulære økonomien. Betydningen av forskning og utvikling for å utnytte mulighetene.

Håvard Wollan. Biogass og fiskefor.

Jon Sandvik. Erfaringer fra klyngesamarbeid i NCE Raufoss.

Ola Ronæss. Erfaringer fra de mest vellykkede klyngene.

Hildegunn Norheim. Skogressursene i Trøndelag på kartet -Trøndelag først ut med heldekkende informasjon om skogressursene.

Karin Øyaas. Skogbasert for -nye muligheter for den skogbaserte næringen

Pasi Aalto. Digitalisert konstruksjon og produksjon.

Aasmund Bunkholt. Bærekraftig byggeri og trebruk er i fokus -utfordringer og muligheter.