Om klyngesatsingen WoodWorks! Cluster

WoodWorks! Cluster – Vi skaper fremtidens effektive og bærekraftige trebaserte verdikjeder!

WoodWorks! Cluster er en skog- og trenæringsklynge med medlemsbedrifter fra hele skog- og trenæringa i Midt-Norge. Klyngen skal skape effektive og bærekraftige verdikjeder for trebaserte produkter. Hovedmålet til klyngen er å firedoble verdiskapingen hos klyngens medlemmer innen 2050. Dette skal skje ved å:

  • Ha fokus på digital samhandling i byggverdikjeden og industrialisering av urbane byggløsninger for økt konkurransekraft
  • Utvikle eksisterende og nye løsninger basert på trefiber og restråstoff
  • Sikre bærekraftig og klimavennlig skogsråvare på kort og lang sikt
  • Bidra til reduksjon i utslipp av CO

Visjon:
Vi skaper fremtidens effektive og bærekraftige trebaserte verdikjeder


Misjon:

WoodWorks! skal lede an i utviklingen av grønne og bærekraftige løsninger for bygg i tre og trefiberprodukter, samt sikre tilgang på skogsressurser


Hovedmål:

Vi skal firedoble verdiskapingen hos klyngens medlemmer innen 2050, og samtidig bidra til reduksjon i utslipp av CO2


Strategi:

Klyngen skal identifisere kommersielle vekstmuligheter, støtte bedriftenes evne til å utnytte disse og skape omstilling og bærekraftig vekst i eksisterende og nye verdikjeder

 

Gode forutsetninger

Trøndelag har råstoffet, industrien og nærheten til markedet. Tunge FOU miljø og utdanningsinstitusjoner innenfor teknologi, økonomi, samfunnsvitenskap og andre kunnskapsmiljø er lokalisert i regionen og bidrar til utviklingen av næringa. WoodWorks! Cluster bygger på en sterk samhandlingskultur. Samarbeidet er rettet mot innovasjon og markedsorientering med utgangspunkt i bioøkonomien. Klyngesamarbeidet gir oss et ekstra løft med felles innsats inn i framtida og det grønne skiftet.

Den etablerte klyngen består av aktører innen verdikjeden skog, industri og bygg. Det vil si næringsaktører fra de trebaserte verdikjedene med samarbeidspartnerne fra forsknings- og kunnskapsmiljøene, forvaltning og øvrig støtteapparat. Et bredt partnerskap som i dag består av vel 75 medlemmer. Klyngen samarbeider med andre nasjonale og internasjonale miljø, og er et av skog- og trenæringsnettverkene som samarbeider i Kystskogbruket.