Om klyngesatsingen WoodWorks! Cluster

WoodWorks! Cluster er en velfungerende og komplett skog- og trebasert næringsklynge med utgangspunkt i Midt-Norge.

En samlet næring med felles visjoner og prosjekter
  • Bidrar til å skape et bærekraftig samfunn
  • Bidrar til å gjøre det fornybare lønnsomt
  • Har lange tradisjoner for omstilling og nytenking
  • En framtidsrettet klynge preget av markedsorientering og innovasjon
  • Vil øke anvendelse av tre og trefiber innen eksisterende og nye markedsområder

Arenaprosjektet vil gi klyngen et ekstra løft og støtte oppunder den offensive utviklingen som allerede er på gang for økt anvendelse av tre og trefiber innenfor eksisterende og nye produkt- og markedsområder. Potensiale er betydelig. Dette bidrar ikke bare til større markedsområder for skogindustrien, men også til at andre industrier blir mer bærekraftige, i tråd med bioøkonomiens premisser.

Klyngeprosjektets hovedformål er å styrke klyngebedriftenes konkurransefortrinn gjennom økt innovasjonsevne og markedsutvikling rettet mot nasjonale og internasjonale markeder.

Gode forutsetninger

Trøndelag har råstoffet, industrien og nærheten til markedet. Tunge FOU miljø og utdanningsinstitusjoner innenfor teknologi, økonomi, samfunnsvitenskap og andre kunnskapsmiljø er lokalisert i regionen og bidrar til utviklingen av næringa.

Den etablerte klyngen består av aktører innen verdikjeden skog, industri og bygg. Det vil si næringsaktører fra de trebaserte verdikjedene med samarbeidspartnerne fra forsknings- og kunnskapsmiljøene, forvaltning og øvrig støtteapparat. Et bredt partnerskap som i dag består av nærmere 50 deltakere, hvorav 15 kjernebedrifter, 9 klyngebedrifter, 12 FoU-partnere, samt 12 samarbeids-partnere. Kontakt er godt etablert med andre nasjonale og internasjonale miljø.

Skognettverkene LENSA, Innherred Skognettverk og Skognæringa i Namdal deltar i klyngesamarbeidet. Prosjektene organiserer skogpådrivere som jobber for å øke aktiviteten blant skogeier og alle kommunene i Trøndelag samt noen kommuner i nabofylkene.

WoodWorks! Cluster samarbeider tett med Kystskogbruket og organisasjonen Skognæringa Kyst SA.

WoodWorks! Cluster bygger på en sterk samhandlingskultur. Samarbeidet er rettet mot innovasjon og markedsorientering med utgangspunkt i bioøkonomien. Klyngesamarbeidet gir oss en ekstra løft med felles innsats inn i framtida og det grønne skiftet.

Om Arena programmet

Norge har bestemt seg om for at utviklingsmiljøene skal skape framtid. Dette er den nasjonale satsingen i Norge.

Arena programmet stimulerer til økt innovasjon og samarbeid mellom bedrifter, forsknings- og utdanningsmiljøer og offentlige aktører. Programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale læringsmiljøer. Vanlig prosjektperiode i programmet er 3 år. Denne perioden kan i spesielle tilfeller forlenges til 5 år.

Arena programmet er en del av Norwegian Innovation Cluster som omfatter klyngeprosjekter fra ulike bransjer. Klynger med bedrifter som ønsker å styrke sin langsiktige innovasjonsevne gjennom samarbeid. Programmet eies av Siva, Forskningsrådet og Innovasjon Norge. Arena programmet er første nivå i Norwegian Innovation Clusters. De to neste er Norwegian Centre of Expertice (NCE) og Global Centre of Expertice.