Skogressurs

Skogressurs

Skogressursen er økende, det hogges mindre tømmer enn tilveksten. Gjennomsnittlig årlig avvirkning av bartrær fra skogen i Trøndelag var i perioden 2011-2015 var på ca. 840.000 m3. Skogressursanalyser viser at hogstpotensialet per år i Trøndelag er ca. 1,1 mill. m3.

Behov for kortreist tømmer.

For å kunne forsyne industrien i Trøndelag med kortreist råstoff, kreves en jevn og høy aktivitet i skogen. Utviklingsområde skog har som hovedmål å bidra til økt aktivitet og økt avvirkning hos skogeieren. For å oppnå ønsket aktivitet er det behov for en åpen og oppdatert verktøykasse både for forvaltningen og skognæringa selv.

Skogeierorganisasjonene Allskog, SB Skog og Norskog organiserer avvirkningen av skogen og er bindeleddet mellom skogeier, skogs entreprenørene og transportørene som sørger for at tømmeret blir fraktet ut av skogen og til kunde. En styrket bruk av skogressursen skal bidra til økt verdiskapning i hele verdikjeden.

Skogens rolle i klimasammenheng.

Skogen spiller en svært viktig rolle som klimaregulator. Den norske skogen har et netto opptak som tilsvarer halvparten av vårt årlige COutslipp. Skogen fungerer derfor som et karbonlager og er en fornybar ressurs som skal erstatte mer klimabelastende alternativ. Skogplanting, aktiv skogskjøtsel og økt bruk av tre som fornybar råvare er en viktig del av klimaløsningen. Alt som kan lages av olje, kan også lages av skog.

WoodWorks! Cluster har sammen med FotoKnoff laget en serie på fire filmer om skognæringen i Trøndelag og dens rolle i bioøkonomien. Filmen om skogbruket viser et tradisjonsrikt, miljøvennlig og bærekraftig skogbruk som sikrer lokale arbeidsplasser gjennom at man i over flere hundreår har hatt en stolthet og kultur for aktivt skogbruk.

Arkivfoto

Området Infrastruktur

Området Infrastruktur er etablert for å utvikle effektiv logistikk for tømmer fra skogen til industribedriftene i Trøndelag. Skognæringa har krevende logistikk og høye transportkostnader. Smart infrastruktur vil bidra til å utvikle en internasjonalt ledende skogbransje i Trøndelag, og utligne transportulempene målt mot konkurrerende industri i Sverige og Finland.

Utviklingsprosjekter

Det vil bli gjennomført utviklingsprosjekter på alt som skal til for å effektivisere logistikken fra skog til industri:

  • Helhetlig områdeplanlegging av transport fra skogen, og prioritering av de mest lønnsomme vegutbyggingene.
  • Opptrapping av skogsbilvegbygging.
  • Flaskehalsanalyser og oppgradering av veglistene, slik at vi ser hvor det faktisk ikke er mulig å tillate fulle tømmervogntog (24 meter lengde og 60 tonn totalvekt).
  • Utbedring av flaskehalsene på fylkesveger og kommunale veger.
  • Effektiv transportstyring, inkl. utvikling av verktøy for automatiske valg av optimale kjøreruter og returtransport.
  • Iverksetting av identifiserte tiltak som kan bedre vekslingene mellom de ulike aktørene i logistikk-kjeden.
Kontaktperson

 

Kontaktperson

 

Prosjekter

Skogressurs

Namdal Skognettverk i samarbeid med Innherred skognettverk, Fylkesmannen i Trøndelag og ARENA har mottatt til sammen kr. 80 000 fra Trøndelag Fylkeskommune og…

Les mer
Skogressurs
ARENA, klima, skog

Skoglig anpassning for et endret klima

Dette er et Interregprosjekt hvor man ønsker å skape en arena hvor skogbrukets driftsteknikk er agenda og da spesielt i forhold til dagens og framtidens klima. For å tilpasse seg et klima i forandring og for å hensynta naturmiljøet, er det behov for å dele kunnskap og innovasjon i skogbruket.

Les mer