Om skognæringsklyngen i Trøndelag

Trebasert næringsklynge i Trøndelag

Klyngen i Trøndelag er i en unik situasjon  med en komplett foredlingsindustri med alle virkeskvaliteter.

  • Skognæringa omfatter flere verdikjeder fra stubben i skogen til produksjon og salg av byggevarer i tre, møbler, papir, papirmasse, bioenergi, etc.
  • I Trøndelag har vi et aktivt primærskogbruk
  • Skogindustrien i Trøndelag foredler råstoff både fra egen region og fra områdene rundt

Skognæringa i Trøndelag har lyktes med mobilisering siden 2004

Skogpolitikken handler om hvordan vi skal skape ei bærekraftig næring ut av våre store og økende skogressurser. Men ikke minst handler det om hvordan vi ved samspill, innovasjon, og med hensyn og respekt for miljøverdiene naturen vår representerer, kan utvikle skog- og tresektoren. Råstoff fra skogen kan i praksis erstatte alle produkter vi får fra oljen, samt andre produkter som f.eks. kompositter, byggematerialer og fôr. Gjennom innovasjon og forskning og utvikling gir dette store muligheter for framtida.

Det er i fellesskapet kraften ligger!

Over 12 år med verdikjedesamarbeid

Samarbeidsforumet Skognæringa i Trøndelag ble etablert som et resultat av et politisk initiativ i Fylkestingene i Trøndelag i 2004/2005. Erfaringene har gitt aktørene en erkjennelse av gjensidig avhengighet og at vi oppnår mer sammen.

Forumet Skognæringa i Trøndelag er organisert som et frivillig og uformelt samarbeid mellom aktørene innenfor skogbruk, skogsindustri og arbeidslivsorganisasjoner. Gjennom WoodWorks! Cluster satsingen inkluderes en større del av verdikjeden med trebearbeidende industri og flere FoU-miljø.

Stort regionalt engasjement

Skognæringa i Trøndelag har opplevd et stort politisk engasjement hos fylkespolitikerne og i kommunene på nasjonalt nivå. Det regionale partnerskapet med Fylkesmennene, fylkeskommunene og Innovasjon Norge i begge Trøndelagsfylke har deltatt aktivt for å bidra til utvikling av næringa.

Skognæringa i Trøndelag har lyktes med å øke aktiviteten og dermed økt verdiskapinga. I utviklingen av aktørsamarbeidet har det vært lagt vekt på nettverksbygging og etablering av felles møteplasser, skogpolitisk arbeid for å synliggjøre bransjens muligheter og utfordringer, informasjonsarbeid for synliggjøring av næringa, og faglig samarbeid i bransjen om felles prosjekter og satsninger.

Skognæringa i Trøndelag er en av Kystskogbruket og medlem i organisasjonen Skognæringa Kyst SA. Skognæringa i Trøndelag er et nav i dette samarbeidet og har en viktig rolle i utviklingen av kystskogbruket.