Bygg

Bygg

Delprosjekt Bygg handler om å legge til rette for økt trebruk.  Det skal brukes trøndersk gran i trøndersk industri og hus skal bygges av trønderske hender. Økt trebruk gir fordeler for inneklima og bomiljø.  Økt trebruk vil motvirke klimagasseffekten.

Skal Norge nå sine miljømål må utslipp av klimagasser reduseres. Aktivt skogbruk og økt og økt bruk av tre kan føre til en utslippsreduksjon på 9,5 mill tonn CO2 per år om hundre år (St. meld. nr 39, 2008-2009).
Viktig næring.
Byggenæringa er Norges største landbaserte næring, det ble i 2013 omsatte for 42 mrd. i Trøndelag. Byggenæringen representerer ikke bare store verdier, utviklingen av nye og eksisterende bygg er viktige for samfunnet. Næringen skal gi sluttbruker merverdi i form av økt livskvalitet og funksjonelle løsninger (Skog22 rapporten).
Økt bruk av tre vil også øke lokal verdiskapning, små og mellomstore treindustribedrifter i Trøndelag bidrar allerede med en verdiskapning på mer enn 1 milliard. Trøndelag har teknologimiljøer som er verdensledende, dette styrker innovasjon- og gjennomføringsevne i trøndersk treindustri.
Økt verdiskapning.
WoodWorks! Cluster vil legge til rette for økt verdiskapning gjennom tiltak som fremmer økt industrialisering av byggeprosessen, dette skal understøttes av digitalisering og standardiserte byggesystemer.
Trebruken i norsk byggenæring kan minst økes fra dagens 3 mill. m3 til 5,5 mill. m3 årlig innen 2030.  Dette betyr økt trebruk for 800 mill. kr i Trøndelag og 8 mrd. kr i Norge.

WoodWorks! Cluster har sammen med FotoKnoff laget en serie på fire filmer om skognæringen i Trøndelag og dens rolle i bioøkonomien. Filmen om bygg viser hvordan boliger bygget av lokalt råstoff ikke bare sysselsetter, men gir de beste bo- og nærmiljøene

.Film: Bak veggene – Støren Treindustri

Filmen viser hvordan Støren Treindustri jobber med å bidra til en felles grønn fremtid. Samarbeidspartnere som SINTEF Community (tidl. Byggforsk) og Veidekke Eiendom bidrar med gode innspill i filmen.

Skog- og trenæringa er offensive, fremtidsrettede og innovative – og en helt nødvendig del av løsningen for å gjøre noe med klimaendringene på kloden vår. Mer bruk av tre i bygninger og prefabrikasjon av treelementer er viktige bidrag i omstillingen til bioøkonomien og et grønt skifte.

Kontaktperson

 

 

Prosjekter

Bygg

Økt bruk av trøndersk tre.

Aktiviteter i prosjektet: Motivering til salgs og markedsarbeid. Tilrettelegge for bedriftssamarbeid om produktutvikling og kompetansebygging for å kunne markedsføre produkter og konsepter….

Les mer