Nyheter

Tømmerkaier i seks fylker – men ikke i Trøndelag

Tømmerkaiprosjektene på Orkanger og i Nærøy nådde ikke opp i søknadsrunden for tilskudd fra Landbruksdirektoratet i 2017.

Foto av: Helge Kårstad

Tømmerkaiprosjektene på Orkanger og i Nærøy nådde ikke opp i søknadsrunden for tilskudd fra Landbruksdirektoratet i 2017. Totalt var det kommet inn 14 søknader, med et tilskuddsbehov på 170 mill kroner. 7 søknader er nå prekvalifisert, for endelig søknadsrunde til høsten. Disse 7 prosjektene fordeler seg på 6 fylker, men altså ingen i Trøndelag. Vi mener at de aktuelle kaiutbyggingene i Orkanger og Nærøy er så viktige for skognæringa at de må komme på prioriteringslista også til Landbruksdirektoratet, og håper at dette skjer i 2018. Disse to anleggene vil også bidra sterkt til oppfylle det politiske målet om å flytte mer gods fra veg til sjø.

Tømmer på veg til industri i Trøndelag

 

Her er litt mer om de prosjektene som har gått videre i 2017:

På Lierstranda planlegger Drammensregionens Virkesterminaler AS å forlenge brua ut til kailekteren slik at en kan redusere håndteringskostnadene ved å øke forhåndslagringen av tømmer på kaifront. Lierstranda er den største utskipingskaia for tømmer i Norge med 230.000 kubikkmeter (m3) i 2016. I tillegg ble det skipet ut 50.000 m3 flis fra sagbrukene over denne kaia.

I Eidehavn skal innkjøringa til kaia bygges om og baklageret for tømmer utvides. Over kaia i Eydehavn transporteres det årlig ca. 110.000 m3 tømmer.

I Egersund skal det bygges 72 meter ny kaifront og baklager for tømmer. Det skisseres en utskiping på ca 50.000 m3 fra søndre deler av Rogaland.

I Saudasjøen skal det foretas oppfylling mellom kaifronten og landarealene slik at hele kaifronten får forbindelse til land. Det anslås her en årlig utskiping på 20.000 m3.

I Granvin skisseres det å bygge 80 meter ny kaifront på en eksisterende kai. Kaia vil dekke kommunene Voss, Granvin og Ulvik. Det anslås en utskiping på 75.000 m3 tømmer per år.

I Fjaler ønsker Vestskog SA og Reen Holding AS å bygge ny kaifront på 84 meter og noe baklager. Kaiens dekningsområde er kommunene Hyllestad, Fjaler, Askvoll og Gaular, der det anslås et framtidig hogstvolum på 75.000 m3 per år.

I Risøyhavn på Andøya skisserer Th. Benjaminsen AS å bygge ei flerbrukskai. Det anslås et transportbehov for tømmer på 12.000 m3 per år.